Decem­ber 22

Fatörzs sütemény

Sza­ladj végig a lis­tá­idon: aján­dék­lista, bevá­sár­ló­lista, ünnepi menet­rend, és gon­dold át, hogy min­den megvan-e, hiszen ma és hol­nap még besze­rez­he­ted a hiányzó dolgokat.

Decem­ber 21

karácsonyfadíszek

Téli nap­for­duló A téli nap­for­duló (decem­ber 21.) évez­re­dek óta nagyon fon­tos nap, és ezért ren­ge­teg hagyo­mány kötő­dik hozzá. Ez a fény, az újjá­szü­le­tés ünnepe, a követ­kező év …

Decem­ber 16

nordmann fenyő karácsonyfa

Köze­le­dik. Már csak bő egy hét van hátra kará­cso­nyig, így most már érde­mes gon­dos­kodni a leg­fon­to­sabb kel­lékről: a karácsonyfáról.

6+3 mozi­film gye­re­kek­nek a téli szünetre

Paddington mozi film maci

Nála­tok mi a kará­cso­nyi menet­rend? Ami­kor mi kicsik vol­tunk, kora dél­után a nagy­szü­leim vagy az apu­kám elvitt moziba vagy vala­mi­lyen programra.

Adventi fény­vil­la­mos Buda­pes­ten, Mis­kol­con és Debrecenben

header_magazin_new_1050x120

2014-ben újra köz­le­ke­dik Buda­pes­ten a gyö­nyörű, ünnepi fény­vil­la­mos, ame­lyen nor­mál díj­sza­bás­sal utaz­ha­tunk (ha fel­fé­rünk ;)). Bőveb­ben itt olvas­hatsz róla. Emel­lett indul fény­vil­la­mos Deb­re­cen­ben és Mis­kol­con is: Deb­re­cen­ben az …