Boly­hoska

pici_piac_logok3_21

Boly­hoska, a mos­ható pelen­kák biro­dalma Ha eddig azt gon­dol­tad csak a libe­rá­li­san gon­dol­kodó, elve­te­mült kör­nye­zet­védő mamik hasz­nál­nak mos­ható pel­ust, akkor most meggyő­zünk arról, hogy ez nincs így! …

Möbius

20160404_113131

Möbius – a vég­te­len kre­a­ti­vi­tás szim­bó­luma Azt mond­ják egy édes­anya sze­re­tete nem osz­lik meg, a szíve nő, ha új gyer­mek érke­zik a csa­ládba, hogy mind kényel­me­sen elfér­je­nek benne. Egy …

Design­vo­nal

dv_logo

A Design­vo­nal fia­tal művé­szek­ből álló csa­pat. Célunk, hogy a művé­szet igé­nyes részévé vál­jon a hét­köz­na­pok­nak. Min­den kor­osz­tály­nak adni sze­ret­nénk vala­mit: prak­ti­kus for­mák­kal, gon­do­san kiala­kí­tott felü­le­tek­kel egyedi, mégis …

Peggy Baby

peggy baby

Peggy Baby — a víz­hat­lan baba nyál­kendő A márka lét­re­jöt­tét saját gyer­me­künk­nek „köszön­het­jük”, mivel fog­zá­sa­kor nem talál­tunk olyan nyál­kendőt, ami min­den igé­nyünk­nek meg­fe­lelt volna. Így nem …

Blo­omy­loom

Bloomyloom

A Blo­omy­loom design stú­diót egy for­ma­ter­vező és egy belsőé­pí­tész hívta életre — a hor­do­zó­kendők arra ihlet­ték őket, hogy saját ter­ve­zésű tex­ti­lek­ből új minő­ség­ben alkos­sa­nak tár­gya­kat, melyekben …

Pici Piac­tér kiállítók

Pici Piac

 A Pici Piac a leg­ki­seb­bek vására. Baba-mama-gyerek dizájn vásár, ahol magyar ter­vezők kínál­ják kife­je­zet­ten kis­ma­mák­nak, babák­nak és gye­re­kek­nek készí­tett minő­ségi ter­mé­ke­i­ket (ruhák, cipők, játé­kok, köny­vek, baba­szoba dekoráció, …

Mamzi

mamzi

A Mamzi hor­golt home decor por­té­kái a lakás bár­mely pont­ján élet­igenlő meleg­sé­get, puha gon­dos­ko­dást és vidám­sá­got árasz­ta­nak maguk körül, de talán a gye­rek­szoba lehet a fő tanyájuk.