Decem­ber 22

Fatörzs sütemény

Sza­ladj végig a lis­tá­idon: aján­dék­lista, bevá­sár­ló­lista, ünnepi menet­rend, és gon­dold át, hogy min­den megvan-e, hiszen ma és hol­nap még besze­rez­he­ted a hiányzó dolgokat.

Szent­end­rei Skanzen

Skanzen

A szent­end­rei Sza­bad­téri Nép­rajzi Múzeum célja, hogy bemu­tassa a magyar nyelv­te­rü­let népi épí­té­sze­tét, lakás­kul­tú­rá­ját, gaz­dál­ko­dá­sát és élet­mód­ját ere­deti, átte­le­pí­tett épü­le­tek­kel, hite­les tár­gyak­kal, régi tele­pü­lés­for­mák kere­té­ben, a 18. …