A Mama libasültje

libasült recept

Nagy­ma­mám töké­le­tes sza­kács volt. Bár­mi­hez nyúlt, az íny­csik­landó finom­sággá vál­to­zott. Gye­rek­ko­rom­ban imád­tam körü­lötte lenni a kony­há­ban, miköz­ben főzött. Min­dent tőle tanul­tam, Már­ton nap­kor pedig úgy sütöm …

KÖLYÖK­KAR­NE­VÁL, Jövő-menő fesztivál

Eurocenter, Jövő-menő fesztivál, Gyerekkarnevál, farsang, ingyenes, Kolompos

Nálunk még feb­ruár 28-án is vidám, far­sangi han­gu­lat lesz! .A csa­lád apraját-nagyját sze­re­tet­tel vár­juk a Jövő-Menő Fesz­ti­vál leg­újabb ren­dez­vé­nyén, a Kölyök­Kar­ne­vá­lon! A belé­pés és min­den prog­ram ingye­nes! .A …

Far­sang 1×1

farsangi hagyományok

Itt a far­sang, áll a bál, keringő­zik a kanál… elér­ke­zett a jel­mez­bá­lok sze­zonja és végre legá­li­san is ehe­tünk fán­kot. Cik­künk­ben összegyűj­töt­tünk min­dent, amit az év leg­vi­dá­mabb hagyo­má­nyá­ról tud­nod kell.