6+3 mozi­film gye­re­kek­nek a téli szünetre

Paddington mozi film maci

Nála­tok mi a kará­cso­nyi menet­rend? Ami­kor mi kicsik vol­tunk, kora dél­után a nagy­szü­leim vagy az apu­kám elvitt moziba vagy vala­mi­lyen programra.

Hogyan jelez­zem az aggá­lyos tartalmat?

A világ­háló min­den­kié, az embe­ri­ség nagy, közös ját­szó­tere, ahol saj­nos nem csak hasz­nos és pozi­tív tar­tal­makra buk­kan­hat­nak a gye­re­kek. Ha van inter­net hoz­zá­fé­ré­sük és hasz­nál­ják is …

Hogyan előz­zem meg, hogy személyazonosság-lopás áldo­zata legyek?

Hogyan előzhetem meg, hogy visszaéljenek személyes adataimmal?

A Blue­tooth, a WIFI, a mobi­lin­ter­net és az egyéb modern tech­no­ló­giai esz­kö­zök segít­sé­gé­vel sok­kal kényel­me­sebbé, könnyebbé vált az éle­tünk: pél­dául a világ szinte min­den pont­ján elér­jük e-mail rendszerünket, …

Online zak­la­tás? Igen, létezik.

Cyber­bullying, vagyis vir­tu­á­lis zak­la­tás. Ne higgyük, hogy a mi gyer­me­künk­kel ez nem tör­tén­het meg! A mobil­te­le­fo­nok és az inter­net egyre nagyobb tér­hó­dí­tá­sá­val ez a fajta bűn­cse­lek­mény is egyre …

Hogyan véd­he­tem meg az adataimat?

A gye­re­ke­ket nagy való­színű­ség­gel hide­gen hagyja az adat­vé­de­lem, pedig valós és vir­tu­á­lis éle­tük sok pon­ton össze­fo­nó­dik, ezért nem árt, ha tisz­tá­ban van­nak azzal, milyen problémákba …

Hogyan véd­he­tem meg a készü­lé­ke­i­met a vírusoktól?

Ugye min­den­ki­vel elő­for­dult már olyan, hogy egy vélet­len kat­tin­tás miatt víru­sos lett a szá­mí­tó­gépe, és fon­tos ada­tok képek vesz­tek el emi­att, eset­leg újra kel­lett tele­pí­teni az …

Legá­lis vagy ille­gá­lis? A letöltésekről.

Letöltés és szerzői jogok

Tini gye­re­künk fülén fül­hall­gató reg­gel isko­lába menet, szü­net­ben, isko­lá­ból jövet, spor­to­lás, tanu­lás és vacso­rá­zás köz­ben. Még akkor is, ha beszél hoz­zánk… Gya­kor­la­ti­lag mintha a fülé­hez lenne …

A szö­ve­ges üzenetküldésről

SMS-ezni min­denki tud és szo­kott, aki­nek mobil­te­le­fonja van. Egy­szerű és prak­ti­kus meg­ol­dás, ha épp nincs inter­net a tele­fo­nun­kon, vagy csak vil­lám­gyor­san sze­ret­nénk vala­ki­vel kommunikálni.

A digi­tá­lis fényképekről

Tom­bol a selfie-láz (olyan fotó, amit valaki magá­ról készít okos­te­le­fon­nal, majd fel­tölti azt vala­me­lyik közös­ségi oldalra): min­denki az aktu­á­lis outfit-jét, lábát (foot sel­fie), házi­ál­la­tát (pel­fie) fényképezi.

Mobil: több, mint telefon

A „Mi az egyet­len dolog, amit magad­dal vin­nél egy lakat­lan szi­getre?” kér­désre az embe­rek jelentős hányada való­színű­leg azt vála­szolná: a mobi­lo­mat. Egy 2014-es kuta­tás alap­ján a világon …

Szülői digi-kisokos

Kép­zel­jük el a követ­kező pár­be­szé­det egy átla­gos dél­után. A gyer­me­künk épp most ért haza az isko­lá­ból és lel­ke­sen meséli, mi tör­tént aznap:

Hogyan tud­ha­tom biz­ton­ság­ban a gyermekemet?

A gye­re­kek nagyon hamar tanul­nak, így pil­la­na­tok alatt elsa­já­tí­ta­nak olyan kész­sé­ge­ket, ami­ket mi, felnőt­tek, csak hosszú hetek, hóna­pok alatt tudunk meg­ta­nulni. A digi­tá­lis esz­kö­zök hasz­ná­lata is …

Gye­rek­prog­ra­mok

Gye­rek­prog­ra­mok — itt biz­to­san találsz jó idő­töl­tést! :) Csak BUDA­PEST (és kör­nyéke) | Csak VIDÉKI gye­rek­prog­ra­mok Az eheti (sze­rin­tünk) leg­jobb gye­rek­prog­ra­mok: HETI PROG­RA­MAJÁNLÓ Min­dig nyitva …