Decem­ber 22

Fatörzs sütemény

Sza­ladj végig a lis­tá­idon: aján­dék­lista, bevá­sár­ló­lista, ünnepi menet­rend, és gon­dold át, hogy min­den megvan-e, hiszen ma és hol­nap még besze­rez­he­ted a hiányzó dolgokat.

Decem­ber 21

karácsonyfadíszek

Téli nap­for­duló A téli nap­for­duló (decem­ber 21.) évez­re­dek óta nagyon fon­tos nap, és ezért ren­ge­teg hagyo­mány kötő­dik hozzá. Ez a fény, az újjá­szü­le­tés ünnepe, a követ­kező év …

Decem­ber 16

nordmann fenyő karácsonyfa

Köze­le­dik. Már csak bő egy hét van hátra kará­cso­nyig, így most már érde­mes gon­dos­kodni a leg­fon­to­sabb kel­lékről: a karácsonyfáról.

Szín­tér Projekt

A SZÍN­TÉR kon­cep­ci­ó­ját az öröm­teli alko­tás és a gyer­mek­kori önki­fe­je­zés fon­tos­sá­gá­nak tük­ré­ben álmod­tuk meg. Célunk, egy olyan helyi­ség meg­al­ko­tása volt, ahol a gye­re­kek a ben­nük ter­mé­sze­te­sen meg­lévő kreativitásukat …

Adventi fény­vil­la­mos Buda­pes­ten, Mis­kol­con és Debrecenben

header_magazin_new_1050x120

2014-ben újra köz­le­ke­dik Buda­pes­ten a gyö­nyörű, ünnepi fény­vil­la­mos, ame­lyen nor­mál díj­sza­bás­sal utaz­ha­tunk (ha fel­fé­rünk ;)). Bőveb­ben itt olvas­hatsz róla. Emel­lett indul fény­vil­la­mos Deb­re­cen­ben és Mis­kol­con is: Deb­re­cen­ben az …

Bet­le­hemi jászol­kiál­lí­tás a Nép­rajzi Múzeumban

header_magazin_new_1050x120

Buda­pest, 2014. decem­ber 5., pén­tek (MTI) Szom­bat­tól láto­gat­ható a Nép­rajzi Múze­um­ban a 21. Bet­le­hemi jászol­kiál­lí­tás, amely A Magyar Kézmű­ves­sé­gért Ala­pít­vány fel­hí­vá­sára érke­zett, az adventi ünnep­kör­höz kap­cso­lódó alko­tá­so­kat mutatja …

Kará­cso­nyi hét­vége a Katona József Színházban

header_magazin_new_1050x120

Buda­pest, 2014. decem­ber 6., szom­bat (MTI) — A Katona József Szín­ház az idén is meg­ren­dezi hagyo­má­nyos kará­cso­nyi vásá­rát: rend­ha­gyó prog­ra­mok­kal, közön­ség­ta­lál­ko­zó­val, nyílt pró­bá­val, etno-discóval, külön­le­ges ajándékötletekkel …