Design­vo­nal

dv_logo

A Design­vo­nal fia­tal művé­szek­ből álló csa­pat. Célunk, hogy a művé­szet igé­nyes részévé vál­jon a hét­köz­na­pok­nak. Min­den kor­osz­tály­nak adni sze­ret­nénk vala­mit: prak­ti­kus for­mák­kal, gon­do­san kiala­kí­tott felü­le­tek­kel egyedi, mégis …