Rólunk

Rólunk

Sze­re­ted tar­tal­masan eltöl­teni az idő­det a gyerekei­d­del és a csalá­dod­dal? Jól­esik kimoz­dulni, és megis­merni új, érde­kes dol­go­kat, részt venni szí­nes pro­gramokon? Heti több órát keres­gélsz a neten, hogy meg­találd a meg­fe­lelőt, és mégis sok­szor utó­lag érte­sülsz arról, hogy milyen klassz ese­mé­nyek tör­tén­tek a hétvégén?

Mi is! Pont ezért sze­ret­jük a Pik­nik mag­a­zint, ahol össz­e­gyűjtünk min­den gye­rek­prog­ra­mot, ami egy tar­tal­mas, izgal­mas hét­vége eltöl­té­sé­hez szük­séges. Legyen aktu­á­lis, vagy állandó, mi hétről-hétre elhoz­zuk nek­tek. És nem csak bemu­tatjuk, de ki is pró­bál­juk őket, hogy még hite­le­sebben tud­junk beszá­molni róluk.

A pro­gramok mel­lett pedig friss, aktu­á­lis és izgal­mas olvas­ni­va­lókkal várunk ben­neteket, ame­lyek köre folya­ma­to­san bővül, így érde­mes lesz hétről-hétre visszatérni.

A Pik­nik mag­a­zin­nal az asz­fal­tot szí­nes élmény­for­gataggá változtathatjuk!

Sze­re­tet­tel,
Orsi és Bea

Imp­resszum

Pik­nik maga­zin
Kiadja a Pik­nik­ma­ga­zin Bt.
Ala­pí­tók: Har­csa Beáta | Hor­váth Orso­lya
E-mail cím: infoKUKACpiknikmagazin.hu
Hir­de­tés­fel­vé­tel: infoKUKACpiknikmagazin.hu
Prog­ram­fel­töl­tés: programKUKACpiknikmagazin.hu

JOGI NYI­LAT­KO­ZAT | HA TET­SZETT EGY CIK­KÜNK… a tar­ta­lom­fel­hasz­ná­lás feltételei

1 hozzászólás

  1. Pécsett milyen prog­ra­mok lesz­nek 2015.májusban ?

Mondd el a véleményed!