Ver­aNa­tura manufaktúra

Kicsiny műhe­lyünk­ben saját készí­tésű kézmű­ves natúr­koz­me­ti­ku­mo­kat készí­tünk, sze­re­tet­tel és gon­dos­ko­dás­sal, a leg­jobb minő­ségű alap­anya­go­kat fel­ku­tatva. Csak és kizá­ró­lag natúr hide­gen saj­tolt, zöm­mel bio ola­jo­kat és vajakat, bio virág­vi­ze­ket, terá­piás minő­ségű illó­ola­jo­kat, tiszta gyógy­nö­vény kivo­na­to­kat hasz­ná­lunk fel, elő­térbe helyezve a magyar ter­mesz­tésű hozzávalókat.

Hol is kezdő­dött ez az uta­zás a ter­mé­sze­tes koz­me­ti­ku­mok vilá­gába? A tör­té­ne­tünk kez­dete a múlt szá­zad homá­lyába vész: adott egy érzé­keny, bete­ges kis­lány, egy min­denre elszánt nyi­tott anyuka, egy vál­lal­kozó kedvű csa­lád, egy gyógy­fü­vek­kel machi­náló déd­mama, mindez nagyon vidé­ken. Vala­ho­gyan bele­szü­let­tünk mind­ebbe, ter­mé­sze­tes volt szá­munkra min­den, ami ter­mé­sze­tes; a füvek, a fák, a kert. Tanul­tunk a beteg­sé­gek­ből, tanul­tunk a gyógy­mó­dok­ról, tanul­tunk magunk­ról, egé­szen addig, amíg egy újabb gene­rá­ció meg nem szü­le­tett. Akik­nél már sok-sok tapasz­ta­lat­tal a hátunk mögött tuda­to­sab­ban sze­ret­tük volna elke­rülni mind­azt, ami az egész­sé­ges fejlő­dé­sü­ket hát­rál­tat­hatja. Így ala­kí­tot­tuk meg csa­ládi vál­lal­ko­zá­sun­kat, amit elő­ször csak a ter­mé­sze­tes gyógy­mó­dok­kal való gyó­gyí­tásra, a gyógy­fü­vek ter­mesz­té­sére és fel­hasz­ná­lá­sára hoz­tunk létre. Aztán valami még jobb for­má­ló­dott belőle: min­den tudá­sun­kat fel tud­tuk hasz­nálni az elő­ször még csak a pici uno­kák­nak kevert natúr­koz­me­ti­ku­mok­ban!

VeraNatura manufaktúra

Első ter­mék­cso­port­ja­ink sze­mé­lyes indít­ta­tá­súak vol­tak, mivel magunk is kín­lód­tunk sok­féle bőr­pa­nasszal, nehe­zen talál­tunk meg­fe­lelő koz­me­ti­ku­mot túl­ér­zé­keny bőrünkre. Sokáig mi sem fog­tuk fel, hogy a külső-belső egész­ség fon­tos része az is, hogy mivel érint­ke­zünk nap mint nap, mit kenünk bőrünkre, mi az ami abból fel­szí­vó­dik. Azóta kis­ba­bás ter­mé­ke­in­ket, a Shea popó­bal­zsa­mo­kat és a Baba­für­dető tejet sok más kis­gyer­me­kes csa­lád hasz­nálja nagy meg­elé­ge­dés­sel. Ugyan­úgy, mint ahogy az ekcé­más bőrre is kiváló nyugtató-hidratáló Avo­ká­dós test­ápo­lót, az idő­sebb arcbőrre kifej­lesz­tett 30+ Rózsás arc­kré­met és a vegyes arcbőrre való Búza­vi­rá­gos arc­kré­met is.

 

VeraNatura manufaktúra

Koz­me­ti­ku­ma­ink ma már ala­pos készítői isme­re­tek és hosszú évek tapasz­ta­la­tai alap­ján készül­nek, olyan hát­tér tudás­sal, mint ami­lyen az aro­ma­te­rá­pia, a fito­te­rá­pia vagy a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat. Egy-egy spe­ci­á­lis kré­münk meg­szü­le­té­sét nagyon sok kuta­tó­munka előzi meg. Első­ként min­dig a saját bőrün­kön tesz­tel­jük ter­mé­ke­in­ket, mert ha nálunk bevál­nak, akkor sok más érzé­keny bőrű ember­nek jelent­het­nek meg­ol­dást. Mun­kán­kat koz­me­ti­kus, vegyész és gyógy­nö­vény szakértő is segíti, hogy iga­zán hatá­sos recep­tú­rák­kal ren­del­kez­hes­sünk. Az alap­anya­gok ala­pos isme­rete, a gyógy­nö­vé­nyek sze­re­tete, a készí­tési tech­ni­kák gya­kor­lata, és az aro­ma­te­rá­pia gon­dos alkal­ma­zása az, ami iga­zán egye­divé teszi kencéinket.

 

VeraNatura manufaktúra

Sze­re­tet­tel ajánl­juk ter­mé­ke­in­ket azok­nak, akik problémás-érzékeny bőr­rel ren­del­kez­nek, kicsik­nek és nagyok­nak, akik a leg­tisz­tább ter­mé­ke­ket kere­sik, és az igé­nyes minő­ségi luxus natúr­koz­me­ti­kum ter­mé­kek ked­velői­nek. Ter­mé­ke­ink mind egyedi igé­nyek­ből kel­tek életre, így segí­tik leg­in­kább bőrünk és szép­sé­günk megőr­zé­sét. Sze­ret­nénk a ter­mé­szet ere­jé­vel segí­teni min­den­napi éle­tünk­ben. Nevünk is ezt sze­rette volna vissza­adni: Valódi Természet.

 LOGO_RGB

Ismerd meg az álta­lunk készí­tett ter­mé­sze­tes koz­me­ti­ku­mo­kat a web­áru­ház­ban, és kövesd a ken­cék illa­tát a Ver­aNa­tura manu­fak­túra face­book olda­lán!

Ha sze­ret­néd éle­te­det még tel­je­seb­ben, ter­mé­sze­te­seb­ben meg­élni, akkor kuk­kants be hon­la­punkra is, ahol meg­is­mer­ked­hetsz vilá­gunk­kal és a ter­mé­sze­tes élet­mód meg­annyi területével!

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!