Szoka design

Ter­mé­ke­ink nagy­részt újra­hasz­no­sí­tott anya­gok­ból (kise­lej­te­zett ruhák, tex­tí­liák, bio­mat­rac tör­me­lék stb.) készül­nek, melyek­ből saját ter­ve­zésű, egyedi, szí­nes lénye­ket, pár­ná­kat, fal­védő­ket, ját­szósző­nye­ge­ket, csörgő­ket, tás­ká­kat készí­tünk — meg min­dent, ami csak eszünkbe jut, fan­tá­zi­ánk és kre­a­ti­vi­tá­sunk határ­ta­lan. Kíná­la­tunk­ban gra­fi­ká­ink is meg­je­len­nek kitűzők, képes­la­pok, nyo­ma­tok stb. formájában.

Szoka design

Szívvel-lélekkel raj­zo­lunk és varrunk

Ere­de­ti­leg mind­ket­ten gra­fi­ku­sok vagyunk, de min­dig is sze­ret­tünk egyéb, kéz­ügyes­sé­get igénylő dol­gok­kal bíbelődni. Egyi­künk­nek volt sok figura terve (rajz­ban és a fej­ben egy­aránt), mási­kunk­nak meg nagy szen­ve­dé­lye a var­rás, úgy­hogy 2012 nya­rán meg­ala­pí­tot­tuk a Szoka Designt.

Szoka design

Szívünket-lelkünket belevarrjuk/rajzoljuk ezekbe a tár­gyakba, remél­vén, hogy más is örö­mét leli ben­nük. Kézmű­ves vásá­rok­ban és bol­tok­ban árul­juk por­té­ká­in­kat, de meg­ren­de­lésre is készí­tünk bár­mit, amire igény van.

Szoka design

Min­den darab egyedi

Min­den egyes dara­bunk egyedi és meg­is­mé­tel­he­tet­len, ezért álta­lá­ban nem is kísé­rel­jük meg az ismét­lést, vagy ha mégis, vala­mi­ben (anya­gá­ban, szí­né­ben) biz­tos el fog térni az ere­de­titől.  Egy-két slá­ger ter­mé­künk­ből (tatuk, cicák, kör­táska, kuka­cok stb.) ugyan készült soro­zat, de két ugyan­olyan nincs közöttük.

Szoka design

A gye­re­kek imádják

Ha valami iga­zán egyedi, szí­nes és vidám dol­got sze­ret­nél gyer­me­ked­nek, és szív­ügyed a kör­nye­zet­vé­de­lem és az újra­hasz­no­sí­tás, akkor keresd a Szoka Designt!

Bővebb infor­má­ció a hon­la­pon vagy a face­book olda­lon.

Szoka design

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!