Peggy Baby

Peggy Baby — a víz­hat­lan baba nyál­kendő

A márka lét­re­jöt­tét saját gyer­me­künk­nek „köszön­het­jük”, mivel fog­zá­sa­kor nem talál­tunk olyan nyál­kendőt, ami min­den igé­nyünk­nek meg­fe­lelt volna. Így nem maradt más, mint a szá­munkra leg­meg­fe­lelőb­bet lét­re­hozni: a Peggy Baby nyál­kendő kon­cep­ciót, amit más édes­anyá­nak is sze­ret­nénk elér­hetővé tenni.

peggy baby

Az elmúlt évben közel 1,5 ezer kis­baba édes­anyja dön­tött a víz­hat­lan baba nyál­kendőink mel­lett. Prak­ti­kus­sága vitat­ha­tat­lan, fog­zás­kor, nyá­la­dzás­kor meg­védi a ruhá­za­tot a ned­ves­ség­től, így meg­kí­mél­jük a kis­ba­bát a sok­szori átöl­tö­zéstől, az édes­anyát pedig a sok mosástól.

A sok pozi­tív vissza­jel­zés töb­bek között arra is ins­pi­rált, hogy kiegé­szítő ter­mé­kek­kel bővít­sük a válasz­té­kot: a baba nyál­kendő­höz passzoló sapka, fej­kendő, fül­védő fej­pánt került a kíná­latba. A sze­zon leg­na­gyobb slá­gere a nyál­kendőt és fej­kendőt /kalapot tar­tal­mazó szettjeink.

A Peggy Baby nyál­kendők elsőd­le­ges sajá­tos­sága, hogy 100%-os pamut van össze­dol­gozva PUR (kent) frot­tír­ral, amitől vízhatlan.

 További tulajdonságai:

-       dekor oldala vasalható,

-       trendi min­tá­za­tá­nak és szín­vi­lá­gá­nak köszön­hetően sok­féle ruhá­val kombinálható,

-       sál­ként is használható,

-     véko­nyabb és vas­ta­gabb pamut­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val készül­nek, így akár évsza­kon­ként is vál­toz­tat­ható a kis­baba kollekciója,

-       fog­zás ide­jén elen­ged­he­tet­len kel­léke a kis­baba ruhatárának,

-       0–2 éves korig aján­lott a használata,

-      prak­ti­kus aján­dék is lehet, min­den édes­anya örül olyan darab­nak, ami meg­könnyíti a min­den­nap­jait, hiszen nem kell olyan sok baba­ru­hát mosni és vasalni,

-      leg­több model­lünk két­ál­lású, nik­kel­men­tes patent­tal záródik.

További infor­má­ció: www.peggybaby.hu

peggy baby

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!