Natura Con Te

A Natura Con Te meg­ál­mo­dója és készítője, Hud­son Szandra mutatja be útját a ter­mé­sze­tes koz­me­ti­ku­mok készítő műhe­lyé­nek meg­nyi­tá­sáig, és mesél a jövő­beli kihí­vá­sok­ról, amik között új kré­mek és ter­vek szövődnek.

Natura Con Te

Fotó: Natura Con Te

A shea-kaland az éle­tem­ben –vagyis a ter­mé­sze­tes alap­anya­gok­ból való koz­me­ti­kum készí­tés – 2011 tájé­kán kezdő­dött, ami­kor a har­ma­dik kis­gyer­me­künk szü­le­tett. A kis­mama klub­ban, ahová járok (Pécsi Baba­hor­dozó Klub) egy­szer rám került a sor, hogy ren­del­jek she­a­va­jat. Neki is lát­tam a she­a­va­jak fel­tér­ké­pe­zé­sé­nek és már-már elve­szí­tet­tem a reményt, hogy elér­hető áron, viszony­lag gyor­san, nagy kisze­re­lés­ben kap­jak vajat, ami­kor rábuk­kan­tam egy magyar for­gal­ma­zóra, akit fel­hív­tam tele­fo­non. Ő közölte velem azt a fon­tos infor­má­ciót, hogy a she­a­vaj nem egy krém­szerű anyag, amit csak egy moz­du­lat­tal kive­szek a kapá­lózó gyer­mek mel­lett és ráke­nem a popó meg­fe­lelő részére, mert ez az anyag egy vaj­szerű anyag, amit mele­gí­teni kell a kezünk­ben ahhoz, hogy fel­ol­vad­jon. Akkor leper­gett előt­tem a jele­net, ahogy bir­kó­zok a babá­val és a vajat kapar­ga­tom. A for­gal­ma­zó­nak azon­ban volt meg­ol­dása a prob­lé­mára és aján­lott egy recep­tet, ami­vel a she­a­vaj kré­me­sen ken­hetővé és puhává varázsolható.

Elké­szí­tet­tem az első shea­ha­bo­mat, mert ez volt a titok, ami­vel a she­a­vaj ken­hetővé tehető és nem volt többé meg­ál­lás. A kony­hámba hív­tam össze a bará­ta­i­mat és kiló­szám habo­sí­tot­tuk a vajat, a bol­dog babá­ink, aki­nek készí­tet­tük a kré­me­ket, eköz­ben vagy a hátun­kon csü­csül­tek vagy ját­szot­tak a nap­pa­li­ban a töb­bi­ek­kel. Engem pedig köz­ben egyre job­ban érde­kelt, hogyan lehetne több­féle kré­met biz­ton­sá­go­san előál­lí­tani, ezért még isko­lába is beirat­koz­tam hogy kence készí­tést tanul­jak és az álta­lam ismert nyel­ve­ken búj­tam a szakirodalmat.

Natura Con Te

Fotó: Natura Con Te

A neten ren­ge­teg recep­tet lehet találni. Én is bele­fu­tot­tam olyan receptbe, amiből kihagy­tak néhány alkotó részt, ezért két nap után meg­rom­lott. A tudás­vágy haj­tott a Házi­kence Tano­dába, ahol elvé­gez­tem az összes modult és közel 70 recep­tet tud­tam már elké­szí­teni, mind­eh­hez ala­pos elmé­leti tudást is kaptam.

Az évek alatt nem csil­la­podó sőt egyre job­ban lán­goló szen­ve­dély a ter­mé­sze­tes, tiszta koz­me­ti­ku­mok iránt veze­tett oda, hogy saját már­kát hoz­zak létre és mind­eh­hez meg­te­remt­sem a fel­té­te­le­ket (az akk­re­di­tált koz­me­ti­kum készítő műhelyt) és a vál­lal­ko­zást. Hátra hagy­tam hát az olasz taní­tást, a tol­má­cso­lást, amit előtte csi­nál­tam, és 2013-ban fel­ál­lí­tot­tuk Bük­kös­dön a műhelyt. 2014-ben regiszt­rál­tuk az Euró­pai Unió koz­me­ti­kai lis­tá­ján az első koz­me­ti­ku­mo­mat, ami a shea­hab volt. Kicsit per­sze más, mint az első recept, amit első recept­ként anno pró­bál­tam, mert az évek alatt sok kísér­le­te­zés folyt alap­anya­gok­kal és illa­tok­kal is, ebben vegyész fér­jem volt a főnök, az ő tudása min­den­ben segí­tette a Natura Con Te márka fejődését.

Ma már két ter­mék­csa­lád öt tagja van beje­gyezve, ezek bőrápoló shea­ha­bok és dezo­do­rok, amik men­te­sek a káros anya­gok­tól, csak ter­mé­sze­tes alap­anya­gok­ból készül­nek, igazi baba– és mama-barát koz­me­ti­ku­mok. Hama­ro­san elké­szül a webs­ho­pom is, ahol már hid­ra­táló kré­mek­kel is bővül a ter­mék­pa­letta. Amiből nem enge­dek, az az alap­elv, hogy manu­fak­tu­rá­lis kere­tek között csak a leg­ke­ve­sebb fizi­kai ráha­tás­sal tel­je­sen ter­mé­sze­tes orga­ni­kus és bio alap­anya­go­kat hasz­nálva készít­sem a koz­me­ti­ku­mo­kat. A ter­mé­szet Veled, ezt jelenti a már­ka­ne­vem is.

Hudson Szandra

Hud­son Szandra

Ismer­kedj meg a ter­mé­sze­tes, tiszta koz­me­ti­ku­mok vilá­gá­val a hon­la­pon vagy a facebook-oldalon!

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!