Myba­by­hug

Min­den baba öle­lésre szü­le­tik. De nem mind­egy hogyan és mivel tesszük ezt. A MyBa­by­hug műhe­lyé­ben készülő spe­ci­á­lis, orto­pé­diai szem­pon­tok­nak maxi­má­li­san meg­fe­lelő pólyái és ergo­nó­miai baba­hor­do­zói azon­ban nem csu­pán helye­sen, a leg­na­gyobb biz­ton­ság­gal, de még sze­met gyö­nyör­köd­tetően, sze­mélyre szabva öle­lik azt, aki nekünk a vilá­gon a legfontosabb.

mybabyhug

Hogy Anya nő is maradjon

Kül­de­té­sünk, hogy baba­hor­do­zás iga­zán egy­szerű, trendi és külön­le­ges is tud lenni. Hor­do­zó­ink­kal sze­ret­nénk leszá­molni az előí­té­le­tek­kel, hogy a helyes baba­hor­do­zás valami szub­kul­tu­rá­lis, meg­fejt­he­tet­len csoda, valami bűvészet-művészet, amit lehe­tet­len­ség meg­ta­nulni. Azt sze­ret­nénk bemu­tatni, hogy egy anya lehet nő és csi­nos is egy­ben, a hor­dozó pedig töké­le­tes kiegé­szítő­ként szol­gál­hat a megjelenésben.

mybabyhug

Sze­mélyre sza­bott babahordozás

Sehol más­hol nem lehet annyira sze­mélyre szabni a baba­hor­do­zó­kat, mint a Mybabyhug-nál, ezt biz­to­san állíthatjuk.

Egy­felöl a dizájn szá­munkra kulcs­fon­tos­ságú. Szá­mos alap­di­zájn mel­lett idő­sza­ko­san jelen­te­tünk meg limi­tált kol­lek­ci­ó­kat és a ter­vezőal­kal­ma­zás­ban bárki meg­ter­vez­heti magá­nak az egyedi „myba­by­hu­gos” öle­lé­sét. A vari­á­ciók száma több mil­liós, a ter­vező­ben még nem készült két egy­forma darab. A külön­le­ges dizájn miatt öle­lé­se­ink igazi endor­fin­bom­bák az édesanyáknak-apáknak. A vásár­ló­ink egytől-egyig azt mesé­lik nekem lel­ke­sen, hogy mennyire imád­ják, hogy meg­né­zik őket az utcán, hogy a ruha­tá­ruk­hoz tud­ják illesz­teni, hogy a babá­val bár­mi­kor, bár­hová eljut­nak, van kezük magukra és a ház­tar­tásra baba mel­lett is. Ráadá­sul még apá­val sem kell komp­ro­misszu­mot kötni, mert, ha sze­ret­nék, ők külön dizájnt tud­nak kérni a hor­dozó másik olda­lára. A mi hor­do­zó­ink­ban apu­kák is büsz­kén hor­doz­nak és meg kell, hogy mond­juk bor­zasztó sár­mo­sak tud­nak lenni ezek az urak:)

mybabyhug

Más­felől az iga­zán külön­le­ges a hor­do­zó­ink­ban, hogy az utóbbi évek­ben komoly fej­lesz­té­sek ered­mé­nye­ként meg­ol­dot­tuk, hogy állít­ható méretűek legye­nek, azaz együtt nőnek a babák­kal, biz­to­sítva ezál­tal min­den élet­sza­kasz­ban a meg­fe­lelő orto­pé­diai tar­tást és mind­eköz­ben még a dizájn­ban sem kell komp­ro­misszu­mot kötni.

Hor­do­zó­ink konst­ruk­ci­ó­ban is vég­te­le­nül vari­ál­ha­tóak, hiszen kötős meg­ol­dás mel­lett kér­hetőek csa­tos kivi­tel­ben is.

mybabyhug

Kiegé­szítők nem csak a hor­do­zás szerelmeseinek

Min­de­nünk a babad­izájn, így a hor­do­zó­ink és pólyá­ink mel­lett min­dig elka­lan­do­zik a kre­a­ti­vi­tá­sunk és van­nak olyan ter­mé­ke­ink, melyek töké­le­tes segítők a hor­do­zás­kor és azon kívüli szi­tu­á­ci­ók­ban is. Ilyen uni­ver­zá­lis siker­ter­mé­künk pél­dául a Maci­bunda, mely hasz­nál­ható hor­do­zó­ta­ka­ró­ként, baba­ko­csira láb­zsák­ként és pléd­ként is.

Az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb kis­ba­bás baba­hor­dozó alap­anya­gunk­ból, a Spé­cial alap­anya­gá­ból, melyet egye­ne­sen Fran­cia­or­szág­ból hoza­tunk, pél­dául szép­sé­ges baba­ék­szer­ként is hasz­nál­ható elő­két készí­tünk, arany­hím­zés­sel, masnival.

Ter­mé­ke­ink 100% baba­ba­rát pamut, Öko-tex anyag­fel­hasz­ná­lás­sal, az Euró­pai Uniós biz­ton­sági előí­rá­sok figye­lem­be­vé­te­lé­vel készül­nek azért, hogy a Te babád a leg­jobb "kezek­ben" legyen akkor is, ami­kor a tieid éppen szabadok!

mybabyhug

Keress min­ket: mybabyhug.com | www.fb.com/mybabyhugcom

mybabyhug

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!