Möbius

Möbius – a vég­te­len kre­a­ti­vi­tás szimbóluma

Azt mond­ják egy édes­anya sze­re­tete nem osz­lik meg, a szíve nő, ha új gyer­mek érke­zik a csa­ládba, hogy mind kényel­me­sen elfér­je­nek benne.

Egy kre­a­tív ter­vező anyagba öltötte az érzelmi fona­lat, s úgy dön­tött, egy jó hor­do­zós ruhá­nak épp ilyen­nek kell len­nie. Meg­al­kotta a Möbius ruhá­kat, ame­lyek csi­no­sak az egye­di­sé­get ked­velő nőkön és kényel­me­sen öle­lik át a növekvő poca­kot, majd a kendő­ben pihenő „leges­leg­újabb kis földlakót.”

DSC_5244

– Tizen­két éves korom­ban ültem elő­ször láb­bal hajt­ható Sin­ger­hez – val­lotta –, az első saját var­ró­gé­pe­met az esküvőmre kap­tam. Kis­lá­nyom érke­zése után ráta­lál­tam a baba­hor­dozó kendő elő­nye­ire: cso­dál­tam, hogy egyet­len hosszú anya­got mennyi­fé­le­képp lehet magunkra kötni.

kismama

– Kis­ma­ma­ként nagyon zavart, hogy egy vagyont fize­tek a pocak­ba­rát ruhá­ért, és egy hóna­pig tudom hor­dani. Ezen öltö­zé­kek anyaga, a dzsörzé mind­két irány­ban olyan rugal­mas, hogy a ter­hes­ség bár­mely sza­ka­szá­ban visel­hető és tel­je­sen méret­füg­get­len. Anya­ként már azon a prob­lé­mán segí­tett a ruha, hogy a nya­ra­lá­sok során min­dig nekem maradt a leg­ke­ve­sebb hely a bőrön­dök­ben, így egy anyag­gal viszek kényel­mes bő nad­rá­got, szok­nyát, kok­tél­ru­hát, buli­felsőt. És ráérek az adott szi­tu­á­ci­ó­ban eldön­teni, hogy mit veszek föl.

1463944063278

A vari­ál­ha­tó­ság és a „kinő­he­tet­len­ség” fon­tos szem­pon­tok szá­mára a gyer­mek­ru­hák ter­ve­zé­sé­nél is. Alkot kifor­dít­ható és hosszra-szélességre bővít­hető lány­ka­ru­hát, hor­do­zós baba­nad­rá­got. A finom pamut hur­ci­naci derék­rész­nél és a láb­szár­nál hosszú puha passzé­ban végző­dik, így amel­lett, hogy a kicsi sok éven át hord­hatja, kép­te­len leiz­gá­gás­kodni a hidegre érzé­keny kri­ti­kus pontokról.

1463943653344

A nyír­egy­házi édes­anya kre­a­ti­vi­tá­sát a tapasz­ta­la­tok moti­vál­ják iga­zán, ter­mé­kei pro­to­tí­pu­sai egytől-egyig tesz­tel­tek. Három éves kis­fia a stra­pa­bí­rást, öt éves kis­lá­nya már a designt is nagy szak­ér­te­lem­mel vizs­gálja. A hasz­nált anya­gok épp ezért mind minő­sé­giek és, – aho­gyan az elvár­ható egy képzőmű­vé­szeti vég­zett­ségű a szín­har­mó­ni­ára zsi­gerből törekvő ter­vezőtől – külön­le­ge­sek, sze­met gyö­nyör­köd­tetők. Ráadá­sul egy-egy fel­ku­ta­tott cso­da­anyag­ból csak keve­set hasz­nál, s hamar új ked­venc után kutat, hogy az ország­ban össze­futó möbius-osok elé­ge­dett egy­másra kacsin­tók marad­has­sa­nak. Viselve a kényel­mü­ket, védel­mü­ket leg­in­kább szol­gáló hor­do­zós eső­ka­bá­tot, puló­vert, gye­rek­ru­há­kat, kiegé­szítő­ket, ame­lyek csak funk­ci­ó­juk­ban egyez­nek, kül­le­mük­ben a meg­ren­delő stí­lu­sát tükrözik.

20160404_113131

A Möbius hor­do­zók is olyan kendők­ből és anya­gok­ból készül amik nem tucat szám hanem igen kevés egy két pél­dány­ban kerül­nek fel­dol­go­zásra így igaz a for­má­zott hor­do­zók sza­bás­min­tája a jól bevált és töb­bek által tesz­telt forma, de a kül­se­jé­ben így egyedi tud maradni. Mére­tei min­den­hol állít­ha­tóak így a leg­ki­seb­bektől a leg­na­gyob­ba­kig min­den baba igé­nyét és az anyuka, apuka kényel­mét is kiszolgálja.

kokadi kész

A leg­újabb közön­ség­ked­venc a hol­der bag, amiből kép­te­len ele­get gyár­tani a nyír­egy­házi ter­vező. Az ötle­tes tás­ká­val egy csa­pásra, – pon­to­sab­ban egy kara­bi­ner kat­ta­násra – meg­ol­dó­dik az örök gond: nincs illő táska a napi szett­hez. A nők ruha­tára igen­csak szí­nes, gya­korta nem csak a funk­ci­o­na­li­tás, az úti cél, hanem a han­gu­lat hatá­rozza meg a vise­le­tet. Elkép­zel­he­tet­len, hogy annyi színű táska áll­jon had­rend­ben, amennyi színe a lel­ki­ál­la­po­tunk van. Illetve elkép­zel­he­tet­len volt. A hol­der bag kül­seje egy pil­la­nat alatt lecse­rél­hető, a benne lévő külön­álló fak­kok szin­tén átcsa­tol­ha­tók. A zip­zá­ros külön­böző színű tás­ka­ele­mek cél­zot­tan beren­dez­hetők, így az aktív édes­anyák­nak nem kell foly­ton pakol­gat­nia, elég csak fel­kapni az adott prog­ram­hoz elen­ged­he­tet­len hol­mi­kat magába záró fak­kot és a háti­zsákká is ala­kít­ható tás­kára kattintani.

20160616_142628

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!