Mir­rorka

A tükör ügy

A tükör­nek szá­momra két alap­vető tulaj­don­sága van. Törik (hatal­mas robaj­jal csö­röm­pölve, bebo­rítva min­dent szi­lán­kok­kal) és ha gye­re­kek kerül­nek a köze­lébe átala­kul mág­nessé és magá­hoz szip­pantja őket. Ren­ge­teg videó kering a neten tükör előtt tán­coló, arcot vágó, mókázó  gyerkő­cökről vagy az önma­gá­ban gyö­nyör­ködő, meg­lepő­dött picikről.

mirrorka

Nálunk ez kima­radt. Én azok tábo­rába tar­to­zom, akik szám­ta­lan­szor lát­ták lelki sze­me­ik­kel a plüss­ál­lat­tal vélet­le­nül elta­lált tük­röt dara­bokra omlani és bár sokat kacér­kod­tam a gon­do­lat­tal, hogy vala­hová a baba­szo­bába akár egy pici dara­bot tegyünk… végül győ­zött a lelki szem és marad­tunk annál, hogy a fürdő­szo­bá­ban kuku­csol­tunk a tükör­ben. És per­sze a kez­deti tágra nyílt sze­mek után volt vison­gás, kaca­gás, köve­te­lés, hogy még még és vissza vissza.

A Mir­rorka akril tük­rö­ket gyárt csöp­pek­nek és nagyob­bak­nak. Ami­kor elő­ször talál­koz­tam az anyag­gal, egy­ér­telmű volt szá­momra, hogy meg­tört a jég, vége a hezi­tá­lás­nak, végre kerül­het min­den gye­rek­szo­bába tükör, sőt lehet a tükör végre a gyer­mek­kor része. Jár­kál­hat­nak a kis­her­cegnők anya tűsark­ú­já­ban bil­legve előtte, ásít­hat­nak a kócos reg­geli arcok felé, nyu­god­tan neki­re­pül­het az elté­vedt dobó­kocka vagy tenisz­labda vagy a tesó, nem törik, nem vág, biz­ton­sá­gos. Az már csak hab a tor­tán, hogy kiala­kít­ható for­má­i­nak a kép­ze­let nem szab határt!

cloud snail owl

Külön kol­lek­ciót álmod­tam a leg­ki­seb­bek­nek, mellyel a Pici Pia­con is ott leszünk és vár­juk törni-zúzni vágyó kezeket!

Még több info a face­bo­o­kon.

mirrorka logo

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!