Krisz­taK­re­á­ció

PONT NEKED, PONT NEKI
Sok­szor úgy érzed, hogy alig fér­tek el a lakás­ban a játé­kok­tól? Tele van plüss­ál­lat­tal a kis­ágy, de még­sem kell a kicsi­nek semmi? Leg­szí­ve­seb­ben az összeset elaján­dé­koz­nád, csak­hogy meg­sza­ba­dulj a porfogóktól?

Meg­ér­tem. Nem is egy újabb plüssre akar­lak rábe­szélni. Csak nézz körül nálam, hagyd, hogy meg­mo­so­lyog­tas­son a tacskó pöttyös nad­rágja, a kun­kori „ormá­nyú” kolibri, és sok más tár­suk. Sokan van­nak úgy, hogy ha körül­néz­nek nálam, vala­me­lyik figura egy­szer csak szól hoz­zá­juk, meg­fogja őket, és bele­sze­ret­nek. Lát­tam már anyu­ká­kat, akik pró­bál­ták rábe­szélni gye­re­kü­ket az ő válasz­tott­jukra, de nem ment. A sze­re­lem első látásra ésszel meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan, de nem is érde­mes küz­deni ellene, hisz egy jó társ, legyen az egy tex­til­já­ték is annyi bol­dog­sá­got tud adni gye­rek­nek szülő­nek egyaránt.

város vagányokf

Gye­re­ked­nek szük­sége van tár­sakra ahhoz, hogy fel­dol­gozza az őt ért hatá­so­kat. Legyen, aki­vel meg­be­szél­heti mi tör­tént vele, legyen, aki­hez hoz­zá­búj­hat, legyen, aki­vel újra­játsz­hassa a tör­tén­te­ket, legyen, aki­nek ő is tovább­ad­hatja a tanultakat.

kunkorikf

A kis­gye­re­kek könnyeb­ben lát­ják meg a kont­rasz­to­kat, szí­ve­sen nézik az erő­tel­je­sebb szí­ne­ket. Fan­tá­zi­á­juk határ­ta­lan, és nem kötik őket a meg­szo­ká­sok. Ami­kor nekik készí­tem az álla­to­kat, figu­rá­kat, az én fan­tá­ziám is sza­ba­don szár­nyal­hat. Lehet vala­ki­nek ele­fántra hason­lító „ormá­nya” és szár­nya is egy­szerre, ahogy egy gye­rek­raj­zon is bármi meg­ta­lál­ható. A szí­nes figu­rák, har­mo­ni­záló szí­neik fej­lesz­tik a látá­su­kat és kép­ze­le­tü­ket. Nyu­god­tan nyúz­ha­tók, nem sza­kad le róluk semmi sem. Ha alvás­idő­ben sike­rül elcsen­ned, könnyen ki is tudod mosni. Per­sze vál­lal­nod kell a felelős­sé­get, és a szem­re­há­nyást, hogy elment a jó szaga, de ezen az egyen nem tudok segíteni.

kutya2f

Elő­for­dult már, hogy vala­me­lyik figu­rá­ból máso­la­tot kel­lett készí­te­nem, mert elke­ve­re­dett a gaz­dá­já­tól.  Ha már előre be sze­ret­néd biz­to­sí­tani a máso­lati pél­dányt, lehető­ség van rá, hogy ked­vez­mé­nyes áron egy­ből hoz­zá­juss, vagy meg­vá­sá­rold a hozzá való alap­anya­go­kat, amiből bár­mi­kor tudom pótolni a kedvencet.

Néz­ze­tek körül nálam együtt is, vár­lak Ben­ne­te­ket a Pici Pia­con is.

Kriszta
tás­kál­lat és zseb­cimbi készítő

KReáció7

www.krisztakreacio.hu
www.facebook.com/krisztakreacio
www.instagram.com/krisztakreacio
www.pinterest.com/krisztakreacio

logó 1per2jpg

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!