Hoody Kids

Merülj el a pihe-puha álom­vi­lág­ban a több­funk­ciós Hoody Kids gyermektakarókkal!

Kép­zelj el egy bár­so­nyos tapin­tású, kapuc­nis taka­rót, amely képes arra, hogy estén­ként puha álomba rin­gassa gyer­me­ke­det és varázs­la­tos mese­vi­lá­got teremt­sen köré! Egy taka­rót, amely több egy nél­kü­löz­he­tet­len alvós játék­nál —  nap­pal is a kicsik hűsé­ges társa, képes­sé­geik, kre­a­ti­vi­tá­suk, kép­zelő­ere­jük fej­lesztője, mivel sze­rep­já­tékra ösz­tönzi őket: a kapuc­nit fel­véve, szó sze­rint ked­venc mese­fi­gu­ráik bőrébe bújhatnak.

Hoody Kids

Ha estén­ként több­ször bejár­kálsz a gye­rek­szo­bába, hogy ellenő­rizd, gyerkő­cöd be van-e még taka­rózva, itt az ideje, hogy meg­is­mer­kedj a Hoody Kids kapuc­nis taka­ró­i­val. A Hoody Kids ugyanis erre a hely­zetre is meg­ol­dást kínál. A mese­ta­karó két csücs­kébe puha anyag­ból egy-egy bebú­jós fülecs­két varr­tak a készítők — ide tehe­tik bele a kezü­ket a gye­re­kek. Ennek köszön­hetően a takaró nem csú­szik le, mégis meg­ma­rad a moz­gás szabadsága.

Hoody Kids

A mul­ti­funk­ciós mese­ta­ka­rók meg­ál­mo­dója azzal a cél­lal ter­vezte meg eze­ket a külön­le­ges dara­bo­kat, hogy örö­met sze­rez­zen a játé­kért, a mesé­kért rajongó kicsik­nek és meg­ol­dást kínál­jon szülők­nek, akik a gye­re­kekről való gon­dos­ko­dás­hoz, a min­den­na­pok kihí­vá­sa­i­hoz prak­ti­kus, sok­ol­dalú, ugyan­ak­kor kre­a­tív “segítő­tár­sat” keresnek.

Hoody Kids

A Hoody Kids taka­rók éjjel-nappal, akár csa­ládi uta­zá­sok­nál is jó szol­gá­la­tot tesz­nek, mivel 3 funk­ciót ötvöz­nek: meg­könnyí­tik a pako­lást, az ott­hon­ról való elin­du­lást, nem csak taka­rózni lehet velük, de kis méretű uta­zó­pár­nává is össze­hajt­ha­tók de a kapuc­niba bújva pil­la­na­tok alatt mesehőssé vál­hat­nak és már kezdőd­het is a játék.

Hoody Kids

A Hoody Kids desig­ner taka­rók átöle­lik az egész csa­lá­dot: a gye­re­kek­nek a játék örö­mét, a leg­szebb, maguk által terem­tett, szí­nes fan­tá­zia­vi­lá­got és a leg­pu­hább álmo­kat hoz­zák el, a szülők­nek – a több sza­bad­idő mel­lett – annak a biz­ton­sá­got nyújtó érzés­nek a nyu­gal­mát, hogy a kicsik egy­szerre kap­nak határ­ta­lan kre­a­ti­vi­tású ját­szó­tár­sat és bár­so­nyos extra gondoskodást.

Bővebb infor­má­ció a hon­la­pon.

Hoody Kids

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!