Design­vo­nal

A Design­vo­nal fia­tal művé­szek­ből álló csa­pat. Célunk, hogy a művé­szet igé­nyes részévé vál­jon a hét­köz­na­pok­nak. Min­den kor­osz­tály­nak adni sze­ret­nénk vala­mit: prak­ti­kus for­mák­kal, gon­do­san kiala­kí­tott felü­le­tek­kel egyedi, mégis jól hasz­nál­ható ter­mé­ke­ket készítünk.

Designvonal

A min­ta­ter­ve­zést kül­de­tés­nek érezzük

Fel­gyor­sult vilá­gunk­ban min­den az infor­má­ció köré cso­por­to­sul. A vizu­á­lis jelek befo­ga­dá­sára néha csak pil­la­na­tok áll­nak ren­del­ke­zésre. Ele­inte csak a médi­á­ban bom­báz­tak min­ket üze­ne­tek köré épülő képek­kel, jelen­tést hor­dozó szí­nek­kel, han­gu­la­tot szim­bo­li­záló beál­lí­tott fotók­kal, de ma már szinte sehol sem vagyunk biz­ton­ság­ban. Az öltö­zé­kek, az ente­riő­rök, a díszí­té­sen túl akarva aka­rat­la­nul is átvitt értelmű mon­da­ni­va­lót hor­doz­nak. A min­ta­ter­vezők, gra­fi­ku­sok felelős­sége nagyobb, mint valaha – manap­ság nem elég tudni az aktu­á­lis tren­de­ket. A rej­tett üze­ne­tek pro­fesszi­o­ná­lis keze­lése a szak­mánk leg­fon­to­sabb része.

Designvonal

Légy önma­gad!

A ter­vező is ember. Az ins­pi­rá­ció érzé­se­ken keresz­tül ala­kul művé­szetté – érzé­se­ket, han­gu­la­to­kat gyűj­tünk a ked­venc szí­ne­ink és for­má­ink mögé. Fon­tos szá­munkra, hogy min­den köz­lés letisz­tult és átgon­dolt, így tovább­ad­ható legyen, vala­mint hogy önki­fe­je­zési lehető­ség­ként jelen­jen meg a fel­hasz­náló számára.

Designvonal

Mondd el a gye­re­ked­nek, hogy szereted!

A leg­fi­a­ta­labb kor­osz­tály­nak szánt ter­mé­ke­ink­kel az anyu­kák mon­da­ni­va­ló­ját pró­bál­juk köz­ve­tí­teni. A sza­bás­min­ták­nál a prak­ti­ku­mon túl figyel­tünk a kre­a­ti­vi­tás, bátor­ság, belső szép­ség rej­tett szim­bó­lu­ma­ira. Kis­lá­nyos min­tá­ink a ked­ves­ség, har­mó­nia témá­ját jár­ják körül. A fiúk­nak vagány, élénk szí­nek­kel, robo­tos és dínós min­ták­kal mesél­he­tünk kalan­dok­ról, bátorságról.

Designvonal

Felnőt­tes for­ma­vi­lág, hogy büsz­kék lehes­se­nek az új cuccokra

Kite­ker­hető toll­tar­tónk sza­bás­min­tája művész­kel­lé­kek alap­ján készült, a háti­zsák kicsi­nyí­tett mása a menő felnőtt tás­kák­nak, a bög­rék épp olya­nok, mint a nagyoké, de anya­guk tör­he­tet­len műa­nyag. Pár­ná­ink­kal a gye­re­kek maguk díszít­he­tik szobájukat.

Remél­jük, minél töb­bet talál­koz­ha­tunk Vele­tek, hogy kom­mu­ni­kál­has­sunk a művé­szet szé­les­körű, ins­pi­ráló palet­tá­ján keresztül.

Meg­ta­lál­hat­tok min­ket a WAMP ren­dez­vé­nyein, továbbá a július 10.-i Pici Pia­con. Hét köz­ben bel­vá­rosi üzle­tünk­ben, a Pau­lay Ede utca 56-ban várunk Benneteket.

Designvonal

Elér­hető­sé­ge­ink:

dvshop.hu
info@designvonal.com
+36 30 289 30 52
+36 30 879 69 67
Üzle­tünk címe:  1061 Buda­pest, Pau­lay Ede utca 56.
Nyitva tar­tás: Sze-Cs-P 15:00–19:00

dv_logo

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!