Blo­omy­loom

A Blo­omy­loom design stú­diót egy for­ma­ter­vező és egy belsőé­pí­tész hívta életre — a hor­do­zó­kendők arra ihlet­ték őket, hogy saját ter­ve­zésű tex­ti­lek­ből új minő­ség­ben alkos­sa­nak tár­gya­kat, melyek­ben a design és a szülő­ség prak­ti­kus kel­lé­kei töké­le­tes egy­ségbe olvad­nak. Kézi szö­vést és tex­til­mér­nöki isme­re­te­ket is elsa­já­tí­tot­tak idő köz­ben, emel­lett pedig a leg­jobb szak­em­be­rek­kel dol­goz­nak együtt az ország­ban és kül­föl­dön is.

Baba­hor­do­zó­kat és tás­ká­kat ter­vez­nek — kifi­no­mult stí­lusú felnőt­tek szá­mára, akik gye­re­ket is nevelnek.

Bloomyloom
A tex­ti­le­ket limi­tált mennyi­ség­ben szö­vik — gon­do­san kivá­lasz­tott szövőü­ze­mek­ben, ter­mé­sze­te­sen kizá­ró­lag baba­ba­rát fona­lak és fes­té­kek felhasználásával.

Pon­to­san ugyan­azt a szín­kom­bi­ná­ciót nem készí­tik el újra, így ha meg­ta­lál­tad a ked­ven­ce­det az idő­tálló min­ták között, min­den sze­zon­ban választ­hatsz egy új dara­bot a friss kollekciókból.

Ennyi luxus min­den­ki­nek jár — vall­ják az ala­pí­tók, és bár a nem­zet­közi pia­con is elis­mert­nek szá­mí­ta­nak, ára­i­kat a magyar pénz­tár­cák­hoz iga­zít­ják.
A Pici Pia­con szak­kép­zett hor­do­zási tanács­adók segít­sé­gé­vel ismer­ked­het­tek majd meg a Blo­omy­loom kendők­kel és hor­do­zók­kal. Mivel az egyes típu­sok minő­sége, tulaj­don­sá­gai állandó szín­vo­na­lat kép­vi­sel­nek, ha meg­ta­lál­tá­tok a nek­tek valót, a követ­kező limi­tált kol­lek­ció kiadá­sa­kor le is csap­hat­tok majd a sze­zon leg­újabb színkombinációira.

Szö­vött hor­do­zó­kendőik anyaga apró­lé­ko­san ter­ve­zett — így egy­szerre puhák, rugal­ma­sak és erő­sek.  Szá­mos vas­tag­ság­ban készül­nek, úgy uni­ver­zá­lis dara­bok, mint kife­je­zet­ten kis­ba­bák­hoz való ölelős, illetve nagy babák­nak készült, masszív pél­dá­nyok is.
Bloomyloom

Prak­ti­kus és jól kom­bi­nál­ható tás­káik három méret­ben és funk­ci­ó­ban kap­ha­tók — pánt­hosszú­sá­gu­kat kari­kák­kal és puha kendő­szá­rak­kal állít­ha­tod, így nem nyom­ják a pici babá­dat, vagy a poca­ko­dat, akár kívül, akár belül hor­do­zod őt. Ezek a tás­kák úgy őrzik a hol­mi­dat, mint hor­do­zó­kendő a babá­dat, rugal­ma­san, erő­sen, hoz­zád ido­mulva, kényelmesen.

Bloomyloom

Ele­gáns kiegé­szítőid lehet­nek a Blo­omy sálak, melyek, az összes többi Blo­omy­loom ter­mék­hez hason­lóan, a spe­ci­á­lis szö­vésű, saját ter­ve­zésű tex­ti­lek­ből készülnek.

Bloomyloom

Tavaly nyár óta készül­nek az Onbuk, a Swe­et­berry baba­hor­do­zókra sza­ko­so­dott var­ro­dá­já­val közö­sen. Az Onbu egy hiper­könnyű hor­dozó — sza­lad­gáló totyo­gók vil­lám­gyors hát­ra­pen­de­rí­té­sére van ter­vezve, és a hor­do­zós kor végéig (kb 98-as ruha­mé­re­tig) képes térd­haj­la­tig támasz­tani a gye­rek­com­bo­kat az állít­ható kivi­tel­nek köszönhetően.

Idén télen elér­hetővé vál­tak az első Meita­iok is, szin­tén állít­ható kivi­tel­ben, eze­ket ülni tudó babák­nak java­sol­ják a már­ká­val együtt dol­gozó hor­do­zási tanács­adók, de az Onbu­hoz hason­lóan hosszú ideig tud­já­tok hasz­nálni majd.

Bloomyloom

Hama­ro­san elér­hetők leszek a Pici és Totyogó méretű csa­tos hor­do­zók — előb­bit külön­le­ges kiala­kí­tása miatt már ülni tudó babák is hasz­nál­hat­ják, utóbbi pedig, ahogy a neve is mutatja, a járni tudó apró­sá­gok szá­mára készült.

Elér­hető­sé­ge­ink: facebook.com/bloomyloom és bloomyloom.hu

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!