Angol Kalauz – Kis­gyer­mek­kori angol nyelvi nevelés

Fürész-Mayernik Melinda, az Angol Kalauz prog­ram vezetője, baba és gyer­mek angol oktató, tanács­adó a korai nyelv­ok­ta­tás elő­nye­iről ír blog­ján, vala­mint a játé­kos angol nyelvi fej­lesz­tés­hez és ott­honi ango­lo­zás­hoz ad gya­kor­lati taná­cso­kat, ötle­te­ket, letölt­hető segéd­anya­go­kat mind szülők­nek, mind pedagógusoknak.

Angol kalauz

Az írá­sos anya­go­kon felül Melinda vide­ók­kal is segíti a szülő­ket a mon­dó­kák meg­ta­nu­lá­sá­ban és alkal­ma­zá­sá­ban. A hasonló gon­dol­ko­dású szülők pedig egy támo­gató közös­ség tag­ja­i­ként bár­mi­kor kér­dez­het­nek és meg­oszt­hat­ják tapasz­ta­la­ta­i­kat, élmé­nye­i­ket egy­más­sal egy zárt csoportban.

A hon­lap­ról letölt­hető INGYE­NES szülői kezdő­cso­mag a játé­kos ott­honi ango­lo­zás­hoz ad ren­ge­teg man­kót a szülők­nek: a Baba angol mini szó­tár a leg­hasz­no­sabb kife­je­zé­sek­kel indítja el a szülő­ket a nyelvát­adás útján. A Magyar mon­dó­kák angol kön­tös­ben – ismert magyar mon­dó­kák angol meg­fe­lelői biz­to­sít­ják a mókát a nyelvát­adás­hoz. És a nagyob­bak 5 lec­kés mini­tan­fo­lyam során külön­böző témák­kal ismer­ked­het­nek meg.

szülői csomag

Akik a sze­mé­lyes talál­ko­zás hívei, angol nyelvű ját­szó­cso­por­tok­ban sajá­tít­hat­ják el a nyel­vet, külön kor­cso­por­tok szól­nak a babák­nak és szü­le­ik­nek, óvo­dá­sok­nak és kis­is­ko­lá­sok­nak, melye­ken az Angol Kalauz mód­szer segít­sé­gé­vel, dalo­kon, mon­dó­ká­kon és játé­ko­kon keresz­tül tanul­hat­ják meg ész­re­vét­le­nül az angol nyelv alapjait.

angol kalauz

A mód­szert az Angol Kalauz nem­ré­gi­ben meg­je­lent könyve is erő­síti, mely­nek címe Angol kalauz a mon­dó­kák vilá­gába. Ebben a gyűj­te­mény­ben közel 300 angol mon­dóka és gyer­mek­dal talál­ható tema­ti­kus gyűj­tés­ben, külön feje­ze­tet szen­telve a babák­nak és a nagyob­bacska gye­re­kek­nek. Az egyes mon­dó­kák­hoz magyar nyelvű hasz­ná­lati uta­sí­tás segíti a szülő­ket az elját­szás­ban, és a feje­ze­tek­hez tar­tozó szí­nezők pedig sok­ol­dalú fej­lesz­tési lehető­ségre adnak alkal­mat. A köny­vet a Bri­tish Coun­cil Csa­ládi angol prog­ramja is ajánlja!

borito latvany terv v2 0622

Milyen főbb elő­nyei van­nak a korai nyelvtanulásnak?

·         gye­re­kek játszva tanul­nak, agyuk szi­vacs­ként szívja magába az új információkat

·         a kis­gyer­mek még képes bár­mely nyelv töké­le­tes logi­kai és fono­ló­giai elsajátítására

·         a gye­re­kek ösz­tö­nö­sen tanul­nak nyel­ve­ket gát­lá­sok és szo­ron­gás nélkül

·         pozi­tív attitűd ala­kul ki a nyel­vek iránt

·         a nyelv­ta­nu­lás segíti a kre­a­ti­vi­tás, a rugal­mas gon­dol­ko­dás és a prob­lé­ma­meg­oldó képes­ség fejlődését

·         meg­is­mer­nek egy új kul­tú­rát, empa­ti­kus kész­sé­geik is fejlődnek

Have fun! — Gyer­mek­ként játszva, felnőtt­ként könnyedén!

angolkalauz

moments365_angolkalauz3_web_wm

Elér­hető­sé­gek:

Hon­lap: www.angolkalauz.hu
Face­book oldal | Face­book cso­port szülők­nekFace­book cso­port peda­gó­gu­sok­nak
E-mail: info(kukac)angolkalauz.hu
Tel.: 0630÷402−8092

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!