Figu­rina Bábszínház

Magyar­or­szág első magán­báb­szín­háza, a bábmű­vé­szet szé­les ská­lá­ján ját­szik: hasz­nál hagyo­má­nyos bábo­kat, él a tech­nika adta varázs­lat esz­kö­ze­i­vel, van óri­ás­bá­bos műsora, de jel­lemzően a fan­tá­zi­ára épülő kéz– és tárgy­já­té­kok­kal kívánja szó­ra­koz­tatni, oktatni, kre­a­tív játékra báto­rí­tani a gyer­me­ke­ket és a nyi­tott szel­lemű felnőt­te­ket. Műso­rait – a bábmű­vé­szet hagyo­má­nyai sze­rint – álta­lá­ban maga írja, ter­vezi és készíti.

Figurina Bábszínház

A Figu­rina szín­ház­ban már mi is jár­tunk, élmé­nye­inkről "Kipró­bál­tuk" rova­tunk­ban olvashatsz.

Elér­hető­sé­gek:

BUDA­PEST, II. ker. RETEK U. 17. számú ház FIL­LÉR utcai olda­lán lévő, utcá­ról nyíló VARAGE Műhely.

Tel./fax: (+36) 26−335−424

Moz­gás­ban (Sik­lósi Gábor mobil­te­le­fonja): +36–20-530‑1595

e-mail: figurina@figurina.hu

hon­lap: www.figurina.hu

Jegy­árak:

Egy előa­dásra, egy fő szá­mára: 1500Ft; Egy előa­dásra, két fő szá­mára: 3000Ft; Egy előa­dásra, három fő szá­mára: 4000Ft (1333Ft/fő); Egy előa­dásra, négy fő szá­mára: 5000Ft (1250Ft/fő); Egy előa­dásra, öt fő szá­mára: 6000Ft (1200Ft/fő); Egy előa­dásra, hat fő szá­mára: 7000Ft (1167Ft/fő); Bér­let négy előa­dásra, egy fő szá­mára: 5000Ft (1250Ft/fő/ea.); Bér­let négy előa­dásra, két fő szá­mára: 9000Ft (1125Ft/fő /ea.); Bér­let négy előa­dásra, három fő szá­mára: 12000Ft (1000Ft/fő /ea.); Bér­let négy előa­dásra, négy fő szá­mára: 15000Ft (938Ft/fő /ea.).

Vál­lal­juk az aktu­á­lis havi prog­ra­mot tetsző­le­ges idő­ben, külön­előa­dás­ként ját­szani min. 4, max. 40 fő szá­mára 40.000Ft-ért, aznap máso­dik előa­dást 30.000Ft-ért.

Az aktu­á­lis prog­ram­ról a báb­szín­ház web­ol­da­lán tájékozódhattok.

Figurina Bábszínház

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!