Tar­zan Park, Budapest

Tor­nyok, várak, függő­hi­dak, óriás-, kör-, lengő– és gumi­hin­ták, jár­gá­nyok, mászó­fa­lak, mászó­kák, kalóz­hajó, kötél­pá­lyák, vízi ját­szó­tér és csúsz­dák, csúsz­dák, csúszdák!

Tarzanpark

Egye­dül­ál­lóan izgal­mas játszótér

És mind­ezek­ből több­féle, izgal­ma­sabb­nál izgal­ma­sabb kivi­telű ját­szó­esz­köz meg­ta­lál­ható a Park­ban, ahol a 3–14 éves kor­osz­tá­lyon belül a kicsik és a nagyok szá­mára is 4 óra önfe­ledt játé­kot biz­to­sít­ha­tunk.
A Tar­zan Park egy olyan óri­ási ját­szó­park, ahol tema­ti­kus elren­de­zés­ben cso­por­to­sítva talál­ha­tók az érde­kes és ugyan­ak­kor biz­ton­sá­gos ját­szó­esz­kö­zök.
A Tar­zan Park célja, hogy a játék élmé­nyén keresz­tül elő­se­gítse az egész­sé­ges élet­mód, a sport és a moz­gás szeretetét.

Tarzan Park logo

Moz­gás, játék, öröm

Miköz­ben gyer­me­künk nagyon jól érzi magát a Tar­zan Park­ban, mi, szülők is biz­to­sak lehe­tünk benne, hogy a leg­job­bat tesszük a fejlő­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Önfe­ledt játék köz­ben észre sem veszi, mennyi módon fej­leszti a szer­ve­ze­tét: fej­leszti az egyen­súly­ér­zé­két, koor­di­ná­ciós kész­sé­gét és tér­ész­le­lé­sét, a két agy­fél­teke össze­han­golt műkö­dé­sét. Erő­síti az izmait és a cson­to­za­tát, segíti a meg­fe­lelő immun­rend­szer kiépü­lé­sét, erő­síti tüde­jét. A moz­gás az értelmi fejlő­dés alapja is: a rend­sze­res spor­to­lás javítja a gyer­mek önbi­zal­mát és öntu­da­tát, növeli a kitar­tá­sát, és miköz­ben bará­tokra talál, fejlő­dik a szo­ci­a­li­zá­ciós és kom­mu­ni­ká­ciós kész­sége is.

Biz­ton­ság

Bár kívülről nézve néhány játék haj­me­resztő­nek tűn­het, biz­to­sak lehe­tünk abban, hogy gyer­me­künk a leg­na­gyobb biz­ton­ság­ban van. Az esz­kö­zök biz­ton­sá­gos­sága, ellenőr­zött minő­sége döntő szem­pont a kivá­lasz­tás­nál, és az álla­po­tu­kat a Park dol­go­zói folya­ma­to­san ellenőr­zik és szük­ség ese­tén javít­ják. Az ani­má­to­rok állandó jelen­léte pedig nem csak a jó han­gu­la­tot garan­tálja, hanem azt is, hogy a ját­szás köz­ben sen­ki­nek ne essen baja.

Min­den egy helyen

Négy órás tar­tóz­ko­dás­nál nem mind­egy, milye­nek egy ját­szó­park kiszol­gáló egy­sé­gei. Meg­nyu­god­ha­tunk: a mos­dók kul­tu­rál­tak és higi­é­ni­ku­sak, a tiszta baba-mama szo­bák­ban pedig a fotel és a pelen­kázó mel­lett pop­si­törlő, pelen­kák, taka­rók és mik­ro­hul­lámú sütő is gon­dos­ko­dik az anyu­kák kényel­méről.
A játék­ban meg­éhe­zett gye­re­ke­ket a Tar­zan terasz várja üdítő­vel és a gye­re­kek ked­venc éte­le­i­vel: töb­bek között rán­tott sajt­tal, rán­tott csir­ke­mel­lel, hot-doggal, ham­bur­ger­rel és szendvicsekkel.

Mi már kipró­bál­tuk, élmé­nye­in­ket itt olvas­ha­tod.

Tar­zan Park, 1046 Buda­pest, Tábor utca 26–28.

Nyitva tar­tás:
Már­cius: 10.00−17.00.
Ápri­lis: 10.00.-18.00.
Május: 10.00.-19.00.
Június-Szeptember: 9.00.-19.00.
Októ­ber (hét­köz­nap): 10.00−17.00., (hét­vége): 9.00.-19.00.
Novem­ber (hét­vége): 9.00.-19.00. idő­já­rás­tól függően

Jegy­árak:
Gye­rek (3−14 éves kor között): 1850.-, Felnőtt: 1450.-

Meg­kö­ze­lí­tés:
14 vil­la­mos Atlé­ti­kai Sta­dion meg­ál­ló­já­tól gya­log 2 perc.
296 és 96 busz Szi­lá­gyi utca meg­ál­ló­já­tól gya­log 3 perc.

Par­ko­lási lehető­ség:
Díj­men­tes par­ko­lás a Tar­zan™ Parkba látogatóknak!

A főbe­já­rat­tal szem­ben 122 par­ko­ló­hellyel biz­to­sí­tunk kényel­mes par­ko­lást az autó­val érkezők­nek. A busszal érkező szer­ve­zett cso­por­tok szá­mára busz­meg­ál­lók kerül­tek  kiala­kí­tásra. A Park kerék­pár­úton is kivá­lóan meg­kö­ze­lít­hető, a bejá­rat mel­lett bicik­li­tá­ro­lók áll­nak rendelkezésre.

 További infor­má­ció:+36 70 383 34 00
+36 70 383 34 00
info@tarzanpark.hu
www.tarzanpark.hu

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!