Csiz­más Kan­dúr Játszóház

Hatal­mas abla­ko­kon beáradó nap­sü­tés, vidám szí­nek, barát­sá­gos han­gu­lat és csupa MESÉS FAJÁ­TÉK köszönti a ját­szani sze­rető lányo­kat és fiú­kat a Csiz­más Kan­dúr játszóházban!

Nem hiá­nyoz­hat­nak a leg­köz­ked­vel­tebb játé­kok, úgy, mint a csúszda, a tram­bu­lin, a pör­gettyű, a labi­rin­tus, a zene­sa­rok, a baba­szoba, a lengő­kö­tél, a kerek hinta és a sort még folytathatnánk!

Csizmás Kandúr Játszóház

Nyitva tar­tás:

Hét­főtől — Vasár­na­pig: 10–20 óráig

Belépő­jegy: Az aktu­á­lis jegy­árak­ról és ked­vez­mé­nyekről a ját­szó­ház web­ol­da­lán tájékozódhatsz!

Fog­lal­ko­zá­sok ovis csoportoknak

A Csiz­más Kan­dúr Ját­szó­ház nagy sze­re­tet­tel várja fej­lesztő fog­lal­ko­zá­sa­ira az akár 20–30 fős óvo­dai cso­por­to­kat is. A ját­szó­ház ere­deti célja hogy a gye­re­kek képes­sé­geit fej­lessze és a sza­bad­idő adap­tív eltöl­té­sét szol­gálja elér­hető áron. Aján­lott idő­szak: hét­köz­nap délelőtt.

Fog­lal­ko­zá­sok:

- drá­ma­fog­lal­ko­zás

- kézmű­ves kuckó

- moz­gás­fej­lesztő torna

- balett

- gye­rek­jóga

- angol foglalkozás

Ter­mé­sze­te­sen az egyez­te­tés­kor egyéb igé­nye­ket, szem­pon­to­kat is figye­lembe tudunk venni.

Egyez­te­tés érde­ké­ben kér­jük, hívja a 0630 9543271-es telefonszámot!

Ked­vez­mé­nyes aján­la­tunk óvo­dai cso­por­tok szá­mára (kísérők­nek ingye­nes belépéssel):

1 óra játék­idő: 600 Ft/gyermek

45 perc játék­idő + 30 perc fej­lesztő fog­lal­ko­zás: 800 Ft/gyermek

Elér­hető­sé­gek:

Cím: 1148 Buda­pest, Foga­rasi út 45–51.
Tele­fon: 06 1 426 62 30
www.csizmaskandurjatszohaz.hu
E-mail: info@csizmaskandurjatszohaz.hu

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!