Pele-körút Tanös­vény

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be.

nagy-pele-korut

Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú és lágy­szárú növényt, vala­mint bepil­lan­tást enged a Balaton-felvidék elmúlt fél mil­li­árd évé­nek föld­tör­té­neti ese­mé­nye­ibe is.
A tanös­vény egyé­ni­leg (veze­tés nél­kül) min­den nap sza­ba­don, ingye­ne­sen láto­gat­ható! Az Igaz­ga­tó­ság kapuja min­den nap nyitva van!

A 30 per­ces sétá­hoz elő­ze­tes egyez­te­tés­sel, díj elle­né­ben, mun­ka­na­po­kon szak­ve­ze­tés igé­nyel­hető. A cso­port igé­nyé­nek meg­fe­lelően a szak­ve­ze­tés­hez előa­dás vagy patak­vizs­gá­lat is tár­sul, amellyel együtt a veze­tett prog­ram idő­tar­tama: 1–1,5 óra.
Veze­tés díja: 5.000,- Ft/csoport, maxi­má­lis cso­port­lét­szám: 25 fő.

A sétaút fel­adat­lapja letölt­hető: https://www.bfnp.hu/hu/csopak-pele-korut weboldalról

A tanös­vény a Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság szék­háza mel­letti park­ban talál­ható.
Cím: 8229 Cso­pak, Kos­suth u. 16.
GPS: 46.97627,17.92853

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!