• Magazin

  • CSA­LÁDI MESÉK


    Apa, anya, gye­re­kek. Egy­kék, tesók, bará­tok. Kap­cso­la­tok, fel­ada­tok, prob­lé­mák, de főleg meg­ol­dá­sok.
    'Csa­ládi mesék' rova­tunk cik­kei azt bon­col­gat­ják, hogy hogyan működ­het mindez jól, illetve még jobban.

Slow par­en­ting– 4 tipp, hogy átéld a pillanatot

Még akkor is, ha nem követ­jük a gye­rek­ne­ve­lési tren­de­ket, a slow par­en­ting fogal­má­val egyre töb­bet talál­kozni. De mi is ez valójában?

Az irány­zat azt jelenti, hogy a szülő tuda­to­san lelas­sítja a gyer­mek­ne­ve­lést, időt hagy arra, hogy a dol­go­kat való­ban meg­élje,  így a csa­ládi együtt­lét való­ban tar­tal­massá és minő­sé­givé válik.

Per­sze ami­kor az ember azt sem tudja hány­felé sza­kad­jon egy sűrű hét­köz­na­pon: iskola, munka, edzés, külön­óra, vacsora és még a vasal­ni­való is ott van, akkor nagyon nehéz ala­cso­nyabb tem­póra kap­csolni és mese­ol­va­sás köz­ben tény­leg átélni a királyfi cso­dá­la­tos kaland­jait. Pedig néhány apró lépés­sel minő­ségi vál­to­zást érhe­tünk el.

slow parenting2

Légy jelen

A szülői jelen­lét nem azt jelenti, hogy min­den közö­sen eltöl­tött per­ce­te­ket be kell osz­tani. Pont ellen­kező­leg. Hagyd, hogy gyer­me­ked vegye át az irá­nyí­tást. Ő mondja meg merre indul­ja­tok sétálni és köz­ben vegyé­tek észre az apró­sá­go­kat. Ment­sé­tek meg azt a csi­gát és köz­ben ne azon gör­csölj, vajon nyitva lesz-e még a sarki kis­bolt, mire visszaértek.

Olvass a sorok között

Ne várd el, hogy gye­re­ked min­den nap rész­le­te­sen beszá­mol arról, mi volt az ovi­ban, vagy az isko­lá­ban. Ne kér­dez­gesd, hagyd, hogy ő kezd­jen el beszélni vala­miről. Figyelj az apró jelekre, test­be­szédre és arra, mit NEM mond el. Sok­szor pont ezek­ből derül ki, mit érez való­já­ban. Egy gye­rek sok­szor azto­kat a dol­go­kat, tevé­keny­sé­ge­ket utálja, amiről soha nem beszél.

slow parenting1

 Állj meg és figyelj

A gye­re­kek­nek időre és sok gya­kor­lásra van szük­sé­gük, hogy a nekik meg­ta­ní­tott dol­go­kat való­ban elsa­já­tít­sák. Hagyd, hogy ezt a saját tem­pó­juk­ban tegyék. Ne légy türel­met­len, ha szá­zad­szor is leejti a vil­lá­já­ról a fala­tot és ne adj helyette kana­lat. Neked talán egy­szerűbb, de neki ettől erő­sö­dik az önbizalma.

Spon­tán játék

Fon­tos, hogy az ott­honi kör­nye­zet is ins­pi­rálja a gye­re­ke­ket. Hagyd, hogy ő válassza ki, mivel ját­szik. Legye­nek olyan játé­kai, ahol nincs jó, vagy rossz meg­ol­dás, hanem az ő kre­a­ti­vi­tá­sára van bízva a vég­ered­mény. Az építő­koc­kák, amiből szo­kat­lan for­má­kat épít­het, a mese, ami­nek ő találja ki a végét, vagy a hang­sze­rekké vál­to­zott ház­tar­tási esz­kö­zök mind remek alter­na­tí­vák. Tulaj­don­kép­pen bármi az, ami szórakoztató.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!