Baba­aka­dé­mia

Babaakadémia

Még meg sem szü­le­tett a kis­baba, de az anyu­kák több­sége lel­ke­sen elkezdi bújni a külön­böző pszi­cho­ló­giai, neve­lési köny­ve­ket, hogy minél töb­bet meg­tud­jon arról, hogyan fejlő­dik gyer­meke. Mi anyák (és sze­ren­csére egyre több apa is) ösz­tö­nö­sen törek­szünk arra, hogy meg­ért­sük, mi zaj­lik poron­tyaink­ban, mit és hogyan érez­nek, tanul­nak meg, sajá­tí­ta­nak el, akkor is, ami­kor azt még nem tud­ják sza­vakba önteni. A Baba­aka­dé­mia kuta­tói pon­to­san ezt a fajta tudást, a gye­re­kekről alko­tott fejlő­dés­lé­lek­tani isme­re­te­in­ket sze­retné még job­ban elmé­lyí­teni, kuta­tá­sait meg­is­mer­tetni minél szé­le­sebb kör­ben. A Pik­nik Maga­zin is sze­retné támo­gatni ezt a mun­kát, hiszen értünk, szülő­kért és a gye­re­ke­kért foly­nak ezek a vizsgálatok.

Az MTA Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Kuta­tó­köz­pont Kog­ni­tív Ideg­tu­do­má­nyi és Pszi­cho­ló­giai Inté­ze­té­nek Össze­ha­son­lító Visel­ke­dés­ku­tató cso­port­já­ban a kog­ní­ció és a tár­sas képes­sé­gek fejlő­dé­sét, kibon­ta­ko­zá­sát, vizs­gál­ják a gye­re­kek első három élet­évé­ben. Emel­lett azt is kutat­ják, milyen hason­ló­sá­gok és különb­sé­gek van­nak abban, hogyan értel­me­zik a gye­re­kek és a kutyák a tár­sas kör­nye­ze­tük jel­zé­seit.
Jelen­legi vizs­gá­la­ta­ik­kal arra kere­sik a választ, hogyan isme­rik fel a kis­gye­re­kek, hogy valami élő, vagy élet­te­len, mi áll­hat az ember sok szem­pont­ból egye­dül­álló szo­ci­á­lis kész­sé­ge­i­nek a hát­te­ré­ben, illetve hogyan hat az oxy­to­cin nevű hor­mon a memóriára.

Hogyan zaj­lik?

Babaakadémia

A vizs­gá­la­tokra 0–3 éves kor közötti gye­re­ke­ket vár­nak szü­le­ik­kel, akik a Baba­la­borba érkezve elő­ször talál­koz­nak a kuta­tást végző pszi­cho­ló­gu­sok­kal, majd egy kis beme­le­gítő játék­kal, kez­de­nek, hogy a babák meg­szok­has­sák az ide­gen arco­kat és a kör­nye­ze­tet. Cél, hogy mind a gye­re­kek, mind a szülők jól érez­zék magu­kat a tesz­tek alatt. A gye­re­kek a vizs­gá­lat alatt végig szü­le­ik­kel van­nak, az aktu­á­li­san az érdeklő­dés közép­pont­já­ban álló kér­désre után­zá­sos hely­ze­tek­kel, játé­kos válasz­tá­sos hely­ze­tek­kel, vagy egy­szerű, érdek­fe­szítő ani­má­ciók meg­fi­gye­lése révén igyek­sze­nek vála­szo­kat találni. A gye­re­kek visel­ke­dé­séből követ­kez­tet­he­tünk arra, hogyan gon­dol­kod­nak az őket körül­vevő tár­sas és fizi­kai világ­ról. A vizs­gá­la­tok­ban részt­vevő szülők­kel rész­le­te­sen meg­be­szé­lik a kuta­tás cél­ját, és szí­ve­sen beszél­get­nek a menet köz­ben fel­me­rülő kér­dé­sekről is.

Az Inté­zet mun­ka­tár­sai sze­re­tet­tel vár­nak min­den, a kuta­tás iránt érdeklődő szülőt és gyer­me­ke­i­ket. A prog­ramra jelent­kezni a Baba­aka­dé­mia hon­lap­ján lehet.

Nem­so­kára mi is részt veszünk egy ilyen kuta­tás­ban, élmé­nye­inkről pedig beszá­mo­lunk nek­tek Kipró­bál­tuk rovatunkban.

További infor­má­ció és jelentkezés:

http://babaakademia.ttk.mta.hu/

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!