• Óvo­da­vá­lasz­tás

    Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vet­ted, és egy kiala­kult sze­mé­lyi­ség­gel, érte­lem­mel, és az ehhez páro­suló aka­rat­tal ren­del­kező kis ember cse­pe­re­dett az imént szü­le­tett kis­ba­bá­ból. Ezzel együtt elér­kez­tél az élet egyik nagy kér­dé­sé­hez: hová men­jen oviba?
    Kör­be­jár­tuk a leg­fon­to­sabb témá­kat, ami­ket érde­mes átgon­dol­nod, mielőtt eldön­töd, hová íra­tod be csemetédet.

Ünne­pek óvodásszemmel

A hagyo­má­nyok őrzése, az ünne­pekről való meg­em­lé­ke­zés fon­tos eleme az óvo­dai lét­nek. Utá­na­jár­tunk, miért olyan fon­tos ez a 3–6 éves gye­re­kek éle­té­ben.

Ünnepek az oviban

a fotó kantapat/freedigitalphotos.net jóvoltából

Jeles napok az oviban

Az állami óvo­dák­ban rend­sze­rint ugyan­úgy, mint az isko­lák­ban, meg­em­lé­kez­nek a nem­zeti ünne­pekről, mint pl. már­cius 15-e, kará­csony, októ­ber 23-a, vala­mint olyan jeles napok­ról, mint a Madarak-fák napja, vagy az Anyák napja. Per­sze ne gon­dold, hogy fehér blúz­ban és kokár­dá­ban feszí­te­nek az udva­ron a him­nuszt éne­kelve. Min­den az ő szint­jü­kön tör­té­nik, sok játé­kon, mon­dó­kán és dalon keresz­tül tanul­ják meg, hogy mi tör­tént 1848-ban, vagy éppen mit is ünnep­lünk karácsonykor.

Mit üzen­nek az ünnepek?

Sok  gyer­mek éle­té­ben az óvoda az első közös­ségi élmény a csa­lád után. Itt kezdő­dik el a szülőktől való elsza­ka­dás és ezzel együtt elkezdi érde­kelni őket a világ és a közös­ség tag­jai. A csa­lád­ból hozott szo­ká­sok nagy­ban meg­ha­tá­roz­zák sze­mé­lyi­sé­gü­ket és ebbe az ünne­pek­kel való talál­ko­zás is beletartozik.

Az óvo­dai ünne­pek, a hagyo­má­nyok őrzése mind a közös­ségi érzést, a vala­hová tar­to­zás fogal­mát és a kul­tu­rá­lis iden­ti­tás kiala­ku­lá­sát segí­tik. Mind­ezen túl, az isko­lá­ban sok­kal könnye­ben tanul majd a tör­té­ne­lemről és ezen keresz­tül a jeles napok­ról, hiszen lesz már "sze­mé­lyes élmé­nye", amit az óvo­dá­ból és a csa­lád­ból hozott.

Van aki a „szo­ká­sos­nál” is töb­bet ünnepel!

Ha gyer­me­künk kétt­annyelvű óvo­dába jár, a magyar ünne­pek mel­lett meg­is­mer­ke­dik az adott nyelv­te­rü­let kul­tú­rá­já­val, szo­ká­sa­i­val és ünne­pe­i­vel is. A nyelv elsa­já­tí­tása mel­lett szé­le­sebb lesz a látó­köre, elfo­ga­dóbb, a világra nyi­tott és érdeklődő felnőtt válik belőle, mert ter­mé­sze­tes lesz a szá­mára, hogy más kul­tú­rák adott eset­ben más hagyo­má­nyok­kal ren­del­kez­nek, de akár rácso­dál­koz­hat­nak a magyar szo­ká­sok­kal azo­nos dolgokra.

Ünnepek az oviban

Prog­ra­mok a jeles napokon

Az óvo­dák igye­kez­nek minél szí­ne­sebb prog­ra­mok­kal fel­kel­teni a gye­re­kek érdeklő­dé­sét az ünne­pek iránt és melyik gye­rek ne örülne, ha Miku­lás­kor tény­leg talál­koz­hatna a Miku­lás­sal és még egy nagyot játsz­hatna is. Ha az ünnepi meg­em­lé­ke­zés egy élménnyel páro­sul, biz­to­san mara­dandó emlék lesz a kicsik szá­mára, amire nagyobb koruk­ban is szí­ve­sen gon­dol­nak vissza, ez pedig segít abban, hogy aztán később felnőtt­ként is tart­sa­nak bizo­nyos szo­ká­so­kat, hagyományokat.

Mind­egy, hogy házon belül, az ovi kert­jé­ben, vagy eset­leg egy külső hely­szí­nen, a lényeg, hogy a gye­re­kek az érde­kes, izgal­mas prog­ra­mo­kon keresz­tül, a sze­mé­lyes élmény segít­sé­gé­vel köze­lebb kerül­je­nek az ünne­pek lénye­gé­nek megértéséhez.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!