• Óvo­da­vá­lasz­tás

    Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vet­ted, és egy kiala­kult sze­mé­lyi­ség­gel, érte­lem­mel, és az ehhez páro­suló aka­rat­tal ren­del­kező kis ember cse­pe­re­dett az imént szü­le­tett kis­ba­bá­ból. Ezzel együtt elér­kez­tél az élet egyik nagy kér­dé­sé­hez: hová men­jen oviba?
    Kör­be­jár­tuk a leg­fon­to­sabb témá­kat, ami­ket érde­mes átgon­dol­nod, mielőtt eldön­töd, hová íra­tod be csemetédet.

Az óvo­dai beszok­ta­tás ötparancsolata

Az ovi­kez­dés mér­földkő a csa­lád éle­té­ben. Most elő­ször enged­jük el gyer­me­künk kezét és bocsát­juk az önál­ló­ság felé vezető útra. Ha jól csi­nál­juk, szo­mo­rú­ság helyett büsz­kék lehe­tünk magunkra és cse­me­ténkre is.

Nincs olyan gye­rek, aki előbb, vagy utóbb ne szokna be az óvo­dai közös­ségbe, ám sok múlik raj­tunk, szülő­kön és az intéz­mé­nyen. A beszok­ta­tásra készülni kell, de ha a követ­kező öt szem­pon­tot átgon­do­lod, mini­má­lis könny-mennyiséggel teljesítheted.

beszoktatás az óvodábaSzülői érzé­sek

A beszok­ta­tás sike­res­sége első­sor­ban raj­tad múlik, a te fejed­ben dől el. Ha te nem vagy kész elen­gedni gyer­me­ke­det, ha érez­hetően izgulsz, kétel­kedsz és bizony­ta­lan vagy, ő is hasonló érzé­sek­kel lép majd be az ovi kapu­ján. Ezért félel­meid helyett fogal­mazz meg pozi­tív dol­go­kat: beszél­gess gyer­me­ked­del arról, mennyi új bará­tot sze­rez majd, vagy milyen sok új játék­kal, élménnyel talál­ko­zik az elkö­vet­kező három év alatt.

Elvá­rá­sok

Ne hagyd, hogy a kül­vi­lág véle­mé­nye befo­lyá­sol­jon. "Ha sír az a jó, ha nem sír akkor biz­to­san nem kötő­dik". "Már a har­ma­dik napon gond nél­kül ott aludt". Ilyen és ehhez hasonló tör­té­ne­tek­kel min­dig talál­ko­zunk, de sose legyen ez a mérv­adó. Ne akard egy hét alatt "letudni" a dol­got, csak azért, hogy meg­fe­lelj az elvá­rá­sok­nak és sem­mi­képp ne stresszeld magad, ha tovább, tart, mint, amire szá­mí­tot­tál (lásd előző pont).

beszoktatás az óvodábaAz óvónők szerepe

Az óvónők ren­ge­te­get segít­het­nek abban, hogy a beszok­ta­tás gör­dü­lé­ke­nyen men­jen. Fel­ada­tuk nem könnyű, hiszen pil­la­na­tok alatt kell fel­mér­niük a gye­rek sze­mé­lyi­ség­je­gyeit és meg­ta­lálni hozzá a "kul­csot", ami­vel aztán kiala­kul a biza­lom peda­gó­gus és ovis között. Nekik már ren­ge­teg tapasz­ta­la­tuk van ebben a témá­ban, ezért merj taná­csot kérni, ha úgy érzed gyer­me­ked nem jól halad, de te is sokat segít­hetsz, ha mesélsz nekik gyermekedről.

Mennyi ideig tartson?

A leg­fon­to­sabb sza­bály, hogy nincs sza­bály, mégis álta­lá­ban az óvo­dák elői­rá­nyoz­nak egy idő­ke­re­tet a beszok­ta­tásra. Sem­mi­képp ne nyújtsd hete­kig a folya­ma­tot, mert ez sem a gye­rek­nek, sem neked nem jó. Az első évben készülj fel rá, hogy lesz­nek hul­lám­völ­gyek, mert a tel­jes érzelmi kötő­dés kiala­ku­lá­sá­hoz hóna­pok szükségesek.

A leg­jobb barát

Egy ott­hon­ról hozott baba, egy ismerős takaró, vagy a ked­venc plüss­fi­gura sokat segít a gye­re­kek­nek, hogy meg­szok­ják az új kör­nye­ze­tet. Ráadá­sul, ha még a gyer­me­kek­ben kiala­kuló szo­ron­gás fel­ol­dá­sá­ban is segíti őket, mi is oldot­tab­ban éljük meg ezt a pár napot-hetet.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!