• Óvo­da­vá­lasz­tás

    Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vet­ted, és egy kiala­kult sze­mé­lyi­ség­gel, érte­lem­mel, és az ehhez páro­suló aka­rat­tal ren­del­kező kis ember cse­pe­re­dett az imént szü­le­tett kis­ba­bá­ból. Ezzel együtt elér­kez­tél az élet egyik nagy kér­dé­sé­hez: hová men­jen oviba?
    Kör­be­jár­tuk a leg­fon­to­sabb témá­kat, ami­ket érde­mes átgon­dol­nod, mielőtt eldön­töd, hová íra­tod be csemetédet.

Alvás, pihe­nés óvodáskorban

Min­den gye­rek­nek más az alvás­igé­nye. Van olyan négy­éves, aki már rég­óta nem alszik ott­hon dél­utá­non­ként, de van­nak hat-hétévesek, akik még igény­lik az ebéd utáni csen­des pihenőt.

Egy biz­tos, óvo­dás­kor­ban nagyon fon­tos sze­repe van. Cik­künk­ben utá­na­jár­tunk az ovis szo­ká­sok­nak és ren­det teszünk a tév­hi­tek között is.

Miért kell dél­után aludni?

A felnőt­tektől eltérően, a gye­re­kek nem éber álla­pot­ban, hanem alvás köz­ben dol­goz­zák fel a velük tör­tént ese­mé­nye­ket. Az úgy­ne­ve­zett REM sza­kasz­ban az agy szor­tí­rozza, helyére rakja, elmé­lyíti a velünk tör­tént élmé­nye­ket. Ezzel az agy fel­fris­sül, úja kipi­henté válik, vagyis fel­ké­szül az újabb, éber álla­pot­ban rá váró élmény­bom­bákra. Emel­lett pedig pihen­nek az érzé­kelő­szer­vek, a szem, és a fül is.

alvás óvodáskorban

Kép: Pin­ter­est

Óvo­dai szokások

A leg­több óvoda hang­sú­lyozza a dél­utáni alvás fon­tos­sá­gát. A gye­re­kek aktív dél­előtt­jei, a sok újdon­ság, ami­vel talál­koz­nak meg­le­hető­sen leter­heli az ideg­rend­sze­rü­ket, ezért a leg­több gye­rek könnye­dén elal­szik ebéd után. Az intéz­mé­nyek napi­rendje ugyan vál­tozó lehet, de az ebéd utáni alvás szinte min­den­hol be van iktatva. Ha nincs, érde­mes elgon­dol­kozni, érdemes-e az adott helyre íratni gyermekünket.

Sok­szor a nagy­cso­por­to­sok már nem, vagy keve­sebb igényt mutat­nak a dél­utáni alvásra, de álta­lá­ban nekik is "köte­lező" a csen­des pihenő, ami­kor ha nem is alsza­nak, de kipi­he­nik a dél­előtt fáradalmait.

Az alvás ideg­rend­szerre gya­ko­rolt pozi­tív hatása miatt sok óvoda nem ébreszti fel a gye­re­ke­ket, ha a szülő el akarná őt hozni, ezért, ha külön fog­lal­ko­zásra, spor­tolni visszük őket, pró­bál­juk meg az idő­pon­tot az alvás­hoz igazítani.

alvás óvodáskorban

Fotó: Pin­ter­est

Az én gye­re­kem nem alszik

Sok szülő panasz­ko­dik arról, hogy gyer­meke ott­hon már nem akar dél­után aludni. Az ő meg­nyug­ta­tá­sukra, az óvoda sok­kal izgal­ma­sabb hely, mint a jól ismert hazai pálya, ezért a gye­re­kek szinte kivé­tel nél­kül "meg­sze­gik" ezt a szo­ká­su­kat és reme­kül szu­nyó­kál­nak ebéd után.

Fon­tos, hogy ott­hon is pró­bál­junk kiala­kí­tani egy olyan napi­ren­det, amibe beik­tat­juk hét­vé­gén is az ebéd utáni pihe­nést. Ha a gye­re­kek nem is alsza­nak, de ösz­tö­nöz­zük őket arra, hogy csend­ben pihen­je­nek leg­alább egy órát, hogy aztán dél­után újult erő­vel játsz­has­sa­nak megint.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

1 hozzászólás

  1. Névtelen

    En Bel­gi­um­ban elek, itt a gye­re­kek 2,5 eves kor­ban kez­dik az isko­lat es innen­tol kezdve nem is alsza­nak nap koz­ben. Miutan en egy­al­ta­lan nem latom, hogy az itteni gye­re­kek ideg­rend­sze­ri­leg fej­let­le­neb­bek len­ne­nek, vagy kesobb bar­mi­fele nega­tiv kulonb­se­get mutat­na­nak az ott­honi gyerekekkel/felnotekkel szem­ben, ezert en ezt a cik­ket igen komoly ket­se­gek­kel foga­dom. Ez egy vele­meny, ami­nek semmi tudo­ma­nyos alapja nincs. Szo­moru, hogy ezt ennek ellenere teny­kent kozlitek…

Mondd el a véleményed!