• Óvo­da­vá­lasz­tás

    Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vet­ted, és egy kiala­kult sze­mé­lyi­ség­gel, érte­lem­mel, és az ehhez páro­suló aka­rat­tal ren­del­kező kis ember cse­pe­re­dett az imént szü­le­tett kis­ba­bá­ból. Ezzel együtt elér­kez­tél az élet egyik nagy kér­dé­sé­hez: hová men­jen oviba?
    Kör­be­jár­tuk a leg­fon­to­sabb témá­kat, ami­ket érde­mes átgon­dol­nod, mielőtt eldön­töd, hová íra­tod be csemetédet.

A zene fon­tos­sága óvodáskorban

A zene­ok­ta­tás szak­em­be­rek sze­rint nem gyer­mek­kor­ban, hanem szü­le­té­sünk előtt kilenc hónap­pal kezdődik.

A zene és az ének fon­tos­sá­gát ma már min­denki ismeri és elis­meri, ezért nehéz olyan szülőt találni, aki ne járt volna kis­ba­bá­já­val vala­mi­lyen rin­gató, dalos-éneklős foglalkozásra.

Az óvo­dák már tuda­to­san foly­tat­ják a Kodá­lyi alap­el­vekre épülő zenei fej­lesz­tést, mely elen­ged­he­tet­len a gyer­me­kek értelmi, érzelmi fejlő­dé­sé­hez és a képes­ség­fej­lesz­tés egy formája.

A zene fontossága óvodáskorban

A freedigitalphotos.net jóvoltából

Zene az óvodában

A zene beépül az óvoda min­den­nap­ja­iba. A gye­re­kek éne­ke­ket, mon­dó­ká­kat tanul­nak, amik szer­ve­sen kap­cso­lód­nak az óvoda tema­ti­ká­jába. A dalo­kon keresz­tül meg­is­mer­ked­nek az évsza­kok sajá­tos­sá­ga­i­val, és az ünne­pek­kel. Az ének­lés­hez hasz­nált csörgők, dobok, kasz­ta­nyet­ták már a hang­sze­rek meg­is­me­ré­sét, a hang­sze­ren zené­lést sze­ret­te­tik meg velük. A kicsik nagyon büsz­kék tudá­sukra (reper­to­ár­jukra, ha úgy tet­szik), amit szí­ve­sen meg­mu­tat­nak szü­le­ik­nek is. Álta­lá­ban évi 1–2 alka­lom­mal erre sor is kerül nagyobb ünne­pek, kará­csony, anyák napja, vagy az év vége előtt. Amel­lett, hogy a szülők így meg­is­mer­he­tik, mi zaj­lott a fog­lal­ko­zá­so­kon, a gye­re­kek is meg­ta­pasz­tal­ják, milyen közön­ség előtt sze­re­pelni, ami­vel  maga­biz­tos­sá­got sze­rez­het­nek, önbi­zal­muk erősödhet.

A zenés fog­lal­ko­zá­sok fontossága

Az óvo­dás­kori zene­ok­ta­tás a gyer­mek értelmi és érzelmi fejlő­dése szem­pont­já­ból egy­aránt elen­ged­he­tet­len. A zene­hall­ga­tás és az ének­lés min­den­kiből érzel­me­ket vált ki, ezál­tal a kis­gye­re­kek meg­is­me­rik, mit jelent az, ha valaki vidám, bol­dog, vagy épp szo­morú. De kiala­kul zenei ízlé­sük is, meg tud­ják fogal­mazni mi az, ami tet­szik nekik és mi az, amit nem sze­ret­nek. Jó, ha kis­gyer­mek­kor­ban minél több­féle zenei stí­lus­sal meg­is­mer­ked­nek, a gye­re­kek szá­mára író­dott zene­iro­da­lom mellett.

Szin­tén fejlőd­nek szo­ci­á­lis képes­sé­geik is, a zene ugyanis együttmű­kö­désre tanítja őket, for­málja a közös­ség­hez tar­to­zás érzé­sét. Ha egy óvo­dai cso­port­ban a gye­re­kek közö­sen, hang­sze­rek­kel együtt éne­kel­nek, meg­ta­nul­nak oda­fi­gyelni egy­másra és a peda­gó­gusra is, aki irá­nyítja a fog­lal­ko­zást, vala­mint meg­ta­lál­ják helyü­ket a cso­port­ban. Szá­mos devi­áns maga­tar­tás for­mára fény derül­het a zenés fog­lal­ko­zá­sok során, melye­ket pél­dául zene­te­rá­pi­á­val kezelnek.

A zene fontossága óvodáskorban

zene­ta­nu­lás óvodáskorban

A zene jóté­kony hatásai

A zenét így, vagy úgy, de min­denki sze­reti. Sze­ret­jük, mert érzel­me­ket vált ki belő­lünk, sze­mé­lyes emlé­ke­ket hív elő. Éle­tünk meg­ha­tá­rozó pil­la­na­ta­i­hoz gyak­ran egy-egy zene­szá­mot, dalt tár­sí­tunk. Tehát pozi­tív hatást gya­ko­rol a lel­künkre, de emel­lett szá­mos hosszú­távú elő­nye van a gye­re­kek fejlő­dése szempontjából.

A zenei kul­túra iden­ti­tá­sunk része, a gye­re­kek a nép­da­lo­kon, népi mon­dó­ká­kon keresz­tül ismer­ked­nek meg hazá­juk kul­tú­rá­já­val, hagyo­mány­rend­sze­ré­vel és az anya­nyel­vük­kel is.

A korán elkez­dett zene­ok­ta­tás fej­leszti a rit­mus­ér­zé­ket, a gyer­meki kre­a­ti­vi­tást és erő­síti a közös­ség­hez való tar­to­zás érzé­sét, emel­lett önki­fe­je­zésre, önbi­za­lomra nevel. A rit­mus­ér­zék elen­ged­he­tet­len bizo­nyos spor­tok­nál, vagy a tánc­nál, balett­nél is. Emel­lett a korai zene­ok­ta­tás fej­leszti a gye­re­kek bal agy­fél­te­két, ami a nyelv­ér­zék kiala­ku­lá­sá­ért, vala­mint a logi­kai kész­sé­ge­kért felelős. A kuta­tá­sok azt is kimu­tat­ták, hogy a zene­ta­nu­lás elő­se­gíti az egyéb tan­tár­gyak­ban való sike­res­sé­get is. Ha a kis­gye­rek a tanult éne­ke­ket, ver­se­ket más infor­má­ci­ók­kal tár­sítja, azok sok­kal könnyeb­ben rög­zül­nek memóriájában.

Ha tehát egy óvo­dá­ban a nyelv­ta­nu­lás és a sport zenei fej­lesz­tés­sel, zene­ta­nu­lás­sal páro­sul, biz­to­sak lehe­tünk benne, hogy gyer­me­künk a lehető leg­jobb helyen van.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!