• Óvo­da­vá­lasz­tás

    Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vet­ted, és egy kiala­kult sze­mé­lyi­ség­gel, érte­lem­mel, és az ehhez páro­suló aka­rat­tal ren­del­kező kis ember cse­pe­re­dett az imént szü­le­tett kis­ba­bá­ból. Ezzel együtt elér­kez­tél az élet egyik nagy kér­dé­sé­hez: hová men­jen oviba?
    Kör­be­jár­tuk a leg­fon­to­sabb témá­kat, ami­ket érde­mes átgon­dol­nod, mielőtt eldön­töd, hová íra­tod be csemetédet.

A sze­rep­já­té­kok fon­tos­sága óvodáskorban

Az óvo­dás­kor egyik leg­jel­lemzőbb játék­for­mája a sze­rep­já­ték. De miért olyan fon­tos a gyer­me­kek fejlő­dése szem­pont­já­ból, ha egyik pil­la­nat­ban kato­nákká, a másik­ban szülőkké lényegülnek?

Négy­éves forma fiúcska, kezé­ben egy láz­csil­la­pító szi­rup­hoz hasz­ná­la­tos fecs­kendő­vel. Fején kendő, nya­ká­ban pedig egy játék szte­to­szkóp. A maci­já­nak ad injek­ciót, köz­ben vadul gesz­ti­ku­lálva magya­rázza neki, hogy nem fog fájni. Sze­rep­já­té­kot játszik.

Sze­rep­já­ték

A játék a sze­mé­lyi­ség­fejlő­dés egyik leg­alap­vetőbb esz­köze. Spon­tán, tét nél­küli öröm­for­rás, mely kife­jezi a gye­re­kek vágyait. A játék soha­sem kény­szerből ala­kul, jön létre, hanem a belső ösz­tön és igény for­málja. A sze­rep­já­ték az óvo­dás­korú gye­re­kek leg­jel­lemzőbb játék­faj­tája, ami­kor a felnőt­tek sze­re­peit, viszo­nyait ele­ve­ní­tik meg, így ilyen­kor bár­kiből lehet sebész, ben­zin­ku­tas, vagy busz­sofőr a nap­pali közepén.

szerepjáték óvodáskorban

A sze­rep­já­ték hatása

A sze­rep­já­ték célja az életre való fel­ké­szü­lés. Elő­se­gíti az értelmi fejlő­dést, fon­tos a szo­ci­á­lis és érzelmi fejlő­dés­ben is, mert a sze­rep­já­té­kok töké­le­te­sek arra, hogy a gye­re­kek olyan sze­re­pe­ket pró­bál­ja­nak ki, amik­kel csak később fog­nak talál­kozni. Segí­te­nek fel­ol­dani a feszült­sé­get, meg­ol­dani a konf­lik­tu­so­kat, fel­dol­gozni a fáj­dal­mat, leve­ze­tik vele a feszült­sé­get, vagyis egy ösz­tö­nös, öngyó­gyító folya­ma­tot jelentenek.

A sze­rep­já­té­kok isko­lás­kor­ban sem szűn­nek meg, de cél­juk és fon­tos­sá­guk egyre kisebb lesz, mert a gye­re­kek meg­ta­nul­ják más­képp fel­dol­gozni az őket ért élményeket.

Felnőtt a játékban

A kór­há­zas, vagy az óvó­né­nis játék­ban a gye­re­kek gyak­ran bevon­ják a felnőt­te­ket is, akik páci­en­sekké, eset­leg diá­kokká lénye­gül­nek. A felnőt­tek nem sze­ren­csés, ha beavat­koz­nak a játék folya­ma­tába, de nagyon fon­tos sze­re­pük lehet, hiszen ők tuda­to­san bevon­hat­nak új ele­me­ket, esz­kö­zö­ket a játékba, ami­vel tovább szé­le­sít­he­tik a játék tartalmát.

szerepjáték óvodáskorbanJáté­kok

Ahhoz, hogy egy sze­rep­já­ték­ban a gye­re­kek tel­je­sen el tud­ja­nak merülni és fel tud­ja­nak oldódni, nem fel­tét­le­nül szük­sé­ge­sek élethű esz­kö­zök. Egy frizbi is lehet kor­mány­ke­rék, vagy egy bot puska. Mégis, ha egy óvo­dá­ban sok sze­rep­já­ték­hoz alkal­mas tárgy talál­ható, sok­kal könnyeb­ben sajá­tít­ják el a szo­ci­á­lis kész­sé­ge­ket, ismer­ked­nek meg bizo­nyos tár­sa­dalmi sza­bá­lyok­kal, szokásokkal.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!