• Óvo­da­vá­lasz­tás

    Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vet­ted, és egy kiala­kult sze­mé­lyi­ség­gel, érte­lem­mel, és az ehhez páro­suló aka­rat­tal ren­del­kező kis ember cse­pe­re­dett az imént szü­le­tett kis­ba­bá­ból. Ezzel együtt elér­kez­tél az élet egyik nagy kér­dé­sé­hez: hová men­jen oviba?
    Kör­be­jár­tuk a leg­fon­to­sabb témá­kat, ami­ket érde­mes átgon­dol­nod, mielőtt eldön­töd, hová íra­tod be csemetédet.

A sza­bad játék óvodáskorban

Ját­szani jó. Legyen az ölbéli játék, kere­kítő, mon­dó­ká­zás, vagy sze­rep­já­ték, eset­leg közös társasozás.

A játék, ami­kor nem irá­nyí­tott, a gye­re­kek körüli világ sajá­tos, egyéni értel­me­zése és fel­dol­go­zása. Segít a felnőtté válás­ban. Cik­künk­ben utána jár­tunk, mit jelent a sza­bad játék és miért annyira fon­tos egy óvo­dás életében.

Mi a sza­bad játék?

Szabad Játék

A sza­bad játék azt jelenti, hogy a gye­rek min­den­féle külső befo­lyá­so­lás nél­kül (óvónők vagy szülők), sza­ba­don dönti el mit, hogyan és mivel ját­szik. A lényeg, hogy öröm­mel teszi, köz­ben pedig saját élmé­nyeit, saját belső vilá­gát éli át, értelmezi.

A játék és főleg a sza­bad játék az egyik leg­fon­to­sabb sze­mé­lyi­ség fej­lesztő esz­köz, mely szü­le­té­sünktől elkí­sér min­ket. Fej­leszti a gon­dol­ko­dást, segít az alkal­maz­ko­dás­ban, fel­oldja a szo­ron­gá­so­kat és félel­me­ket. Segít meg­sze­mé­lye­sí­teni bizo­nyos élet­hely­ze­te­ket, segít a konf­lik­tu­sok keze­lé­sé­ben és a szo­ci­á­lis nor­mák meg­ér­té­sé­ben, elsa­já­tí­tá­sá­ban. Oldja az agressziót, leve­zeti az indulatokat.

Az óvo­dák­nak nagyon fon­tos sze­re­pük van abban, hogy a sza­bad játék lehető­sé­gét biz­to­sít­sák a gye­re­kek szá­mára, hagy­ja­nak a napi fog­lal­ko­zá­sok között elég időt arra, hogy kötet­le­nül játsz­has­sa­nak, vala­mint, hogy a peda­gó­gu­sok és a szülők ne irá­nyít­sák ilyen­kor a kicsi­ket és ne akar­ják nekik meg­mon­dani, mit, hogyan csináljanak.

Külön­órák

Min­den szülő a leg­job­bat sze­retné a gyer­me­ké­nek, sze­retné, ha beszélne több nyel­ven, jó lenne vala­mi­lyen sport­ban és egy­ál­ta­lán, az ő gye­reke lenne a leg­ügye­sebb, leg­si­ke­re­sebb, leg­jobb vala­mi­ben. Nincs is talán olyan ovis, aki ne venne részt leg­alább egy óvo­dán kívüli (vagy akár az ovi­ban szer­ve­zett) külön fog­lal­ko­zá­son, legyen az angol, vagy foci.

Ám ezek a külön­órák gyak­ran a játék rová­sára men­nek, a sza­bad játék ide­jéből vesz­nek el. Pedig ez a leg­rosszabb, amit tehetünk.

Szabad játék óvodáskorban

Mennyi az elég?

Sze­ren­csés, ha olyan óvo­dát válasz­tasz, ahol lehető­sé­get biz­to­sí­ta­nak bizo­nyos külön fog­lal­ko­zá­sokra. A gyer­mek sze­mé­lyi­sége, habi­tusa, érdeklő­dési köre hatá­rozza azt meg, mire írat­juk be. Ha végig­zo­kogja a torna fog­lal­ko­zá­so­kat, vagy úgy érez­zük nincs kedve focira járni, és szo­rong, fél egy-egy külön­óra előtt, ne eről­tesd. Csak olyas­mit csi­nál­jon, ami­ben örö­mét leli, vagy találd meg a meg­fe­lelő helyet, ahol a meg­fe­lelő peda­gó­gu­sok ösz­tön­zik, lel­ke­sí­tik őt.

Ne ter­held túl a gye­re­ke­ket és főleg ne a játék helyett írasd be mond­juk kara­téra, mond­ván, ott úgyis ját­sza­nak. Figyel­jünk rá, hogy a sza­bad játékra is marad­jon idő, pél­dául a jóga fog­lal­ko­zás után engedd, hogy hin­táz­zon egyet, vagy csúsz­dáz­zon egy kicsit a ját­szó­té­ren, mielőtt hazamentek.

És vége­ze­tül, legye­tek minél töb­bet együtt! Ha az óvoda lehető­sé­get nyújt egy-egy külön fog­lal­ko­zásra, élje­tek vele, így dél­után nem az edzésre rohan­tok majd, és hét­vé­gén sem kell korán kelni, hogy oda­ér­je­tek az uszo­dába, hanem érté­kes, minő­ségi időt tölt­hetsz a gye­re­ke­id­del, vagy közö­sen játsz­hat­tok. Sza­ba­don.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!