• CSA­LÁDI MESÉK


    Apa, anya, gye­re­kek. Egy­kék, tesók, bará­tok. Kap­cso­la­tok, fel­ada­tok, prob­lé­mák, de főleg meg­ol­dá­sok.
    'Csa­ládi mesék' rova­tunk cik­kei azt bon­col­gat­ják, hogy hogyan működ­het mindez jól, illetve még jobban.

5 tipp, hogy hogyan beszél­gess a gyer­me­ked­del a halálról

A kis­fiam 4 éves kora körül kez­dett el kér­dezős­ködni a halál­ról és volt egy idő­szaka, ami­kor naponta több­ször is fel­hozta ezt a témát. Min­den­szen­tek, illetve Halot­tak napja köze­led­té­vel azóta ez a kér­dés­kör évente leg­alább egy­szer újra felmerül.

hogyan beszélgessünk a gyerekekkel a halálról

Fotó: artur84/ FreeDigitalPhotos.net

A gye­re­kek élet­ko­ruk­tól, sze­mé­lyi­sé­güktől, érett­sé­güktől és per­sze tapasz­ta­la­ta­ik­tól függően külön­böző­kép­pen gon­dol­nak, gon­dol­koz­nak a halál­ról. Szinte min­den gyer­mek­nél eljön az a kor­szak, ami­kor meg­le­hető­sen érdekli a halál és sokat kér­dez róla. Fon­tos, hogy ilyen­kor figyel­jünk rá és vála­szol­juk meg a kérdéseit.

Itt van néhány tipp, hogyan:

1. Vála­szolj min­den kérdésre

Ami­kor egy gye­rek eljut odáig, hogy meg­fo­gal­maz egy kér­dést, az azt jelenti hogy komo­lyan fog­lal­koz­tatja a téma. Ne térj ki a kér­dés elől, vála­szolj neki a korá­nak és érett­sé­gé­nek meg­fe­lelően, ért­hetően, egy­szerűen. Itt is érvé­nyes az a sza­bály, hogy csak arra vála­szolj, amit kér­de­zett, hiszen lehet, hogy a többi rész­letre még nincs felkészülve.

2. Mi a halál?

Egy­szerűen az élet része. Ami­kor már sokat élt valaki, elfá­rad a teste, meg­öreg­szik és meg­hal. Fog­lald mesébe, vagy meséld a hited sze­rint, ahogy nek­tek tetszik.

3. Ez nem a kegyes hazug­sá­gok ideje

Ha valaki meg­halt, ne pró­báld könnyebbé tenni a gye­rek szá­mára azzal, hogy azt mon­dod neki, csak eluta­zott. Ezzel össze­za­va­rod őt, és nem érti hogy miért nem jön vissza az illető. Az alvás­hoz se hason­lítsd a halált, hiszen ezzel alvás­prob­lé­má­kat, alvás­tól való félel­met is előidézhetsz.

4. Ért­hetően, tömören

Egy­szerűen csak figyelj rá, vála­szold meg a kér­dé­seit. Mondd el, hogy aki meg­halt, azzal már nem talál­koz­ha­tunk, nem is jön már vissza, nem tud­juk többé meg­ölelni vagy meg­fogni a kezét. Viszont az emléke min­dig meg­ma­rad­hat a szí­vünk­ben, és sokat gon­dol­ha­tunk rá ezután is, ezál­tal egy kicsit velünk marad.

5. Anya, te is meg­halsz egy­szer? És én is?

Ezek a kér­dé­sek előbb-utóbb biz­to­san elhang­za­nak. Felelj vidá­man, hogy per­sze, hiszen ez az élet rendje, majd ha meg­öreg­szel és már elfá­rad­tál, akkor meg­halsz te is, de az még nagyon sokára lesz. Ez egy ter­mé­sze­tes dolog, ennek meg­fe­lelően beszél­jünk róla, így neki sem fog ret­te­gést okozni a téma.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!