• CSA­LÁDI MESÉK


    Apa, anya, gye­re­kek. Egy­kék, tesók, bará­tok. Kap­cso­la­tok, fel­ada­tok, prob­lé­mák, de főleg meg­ol­dá­sok.
    'Csa­ládi mesék' rova­tunk cik­kei azt bon­col­gat­ják, hogy hogyan működ­het mindez jól, illetve még jobban.

10 dolog, amit a gye­re­ked­nek lát­nia kell tőled

A szülői visel­ke­dés­minta a leg­jobb alap arra, hogy gyer­me­künk­ből bol­dog, egész­sé­ges felnőt­tet nevel­jünk. Pél­dául úgy, hogy

meg­mu­tat­juk saját visel­ke­dé­sünk­kel, sze­rin­tünk mi az, amit tőlük is elvá­runk és mik azok a dol­gok, amik nem baj, ha meg­tör­tén­nek velük. Íme a tízes lista.

Spor­tolj

A rend­sze­res spor­tot nem csak a gye­re­kedtől várod el, hanem a te éle­ted szer­ves rész is, azzal pél­dát mutatsz neki, hogy nem csak az elme, hanem a fizi­kum kar­ban­tar­tása az egész­sé­ges élet fon­tos része. Ha ott­hon ez a ter­mé­sze­tes, az a későbbi felnőtt éle­té­ben is azzá válik.

tíz dolog amit a gyerekednek látnia kell tőled

Serge Ber­ta­sius Photography/freedigitalphotos.net

Ter­vezz

Sok szülő meg­kí­méli gye­re­két a pénz­ügyektől, főleg, ha anyagi gon­dok­kal küzd a csa­lád, pedig nagyon fon­tos, hogy ők is meg­ta­nul­ják, mi jelent havonta egy adott összeg­ből gaz­dál­kodni, hogy mire mennyit lehet köl­teni és mit jelent spó­rolni. Hívd fel a gye­re­ked figyel­mét arra, mi mennyibe kerül és ez mit jelent, mert így később is tuda­to­san figyel majd anyagi ügyeire.

Legyen hited

A gye­re­kek ter­mé­sze­tük­nél fogva spi­ri­tu­á­li­sak, meg akar­ják érteni, miért van­nak itt, a föl­dön. Sokan ezt a sző­nyeg alá söp­rik, mert nem tud­nak életről-halálról meg­fe­lelő magya­rá­za­tot adni, de ha a szü­le­i­ken azt lát­ják, van bár­mi­lyen lelki kapasz­ko­dó­juk a nehéz idők­ben, legyen az egy ima, vagy medi­tá­ció, vagy bár­mi­lyen spi­ri­tu­á­lis tevé­keny­ség, tudni fog­ják, hogy ez is az emberi élet része.

Lássa, hogy segí­tesz másokon

Ha a gye­re­kek azt lát­ják, szü­leik rend­sze­re­sen segí­te­nek máso­kon, szá­mukra is ter­mé­sze­tessé válik, hogy adni jó és adni kell. Legyen az egy cso­mag a kinőtt játé­kok­ból a Miku­lás­gyárba, vagy havi egy­szeri önkén­tes munka a helyi segély­szer­ve­zet­nél azt az érzést erő­sít majd ben­nük, hogy hasz­nos tag­jai a társadalomnak.

FrameAngel/freedigitalphotos.net

FrameAngel/freedigitalphotos.net

Sírni nem szégyen

A sírásra sokan a gyen­ge­ség jele­ként tekin­te­nek, a régi neve­lési elvek sze­rint pedig egy fiú sosem sír. De az ember érző lény és ha eze­ket az érzel­me­ket gyer­me­ke­ink­nek is meg­mu­tat­juk, a szo­mo­rú­ság­gal, vagy bánat­tal ők is könnyeb­ben meg­bir­kóz­nak majd.

Lás­son küzdeni

Csak azok a gye­re­kek értik meg az élet­ben a küz­dés értel­mét, akik lát­ták azt szü­le­i­ken is. Küz­deni annyit tesz, hogy szem­be­né­zünk a prob­lé­mák­kal és meg­pró­bál­juk a tőlünk tel­hető leg­jobb módon meg­ol­dani azokat.

Tanulj

A tanu­lás éle­ten át tartó elen­ged­he­tet­len folya­mat. A mi gye­re­ke­ink már való­színű­leg több szak­mát is el kell hogy sajá­tít­sa­nak felnőtt éle­tük során, ezért kell, hogy legyen ben­nük meg­fe­lelő agi­li­tás és rugal­mas­ság a vál­to­zásra és a vál­toz­ta­tásra egy­aránt. Ha mi szülők is nyi­tot­tak vagyunk új dol­gok meg­ta­nu­lá­sára (legyen az egy sport, vagy egy új ide­gen nyelv), ők is ter­mé­sze­tes­nek veszik ezt.

Légy kre­a­tív

Fon­tos, hogy gye­re­keid lás­sák, a vilá­got te is fel aka­rod fedezni, csak­úgy, mint ők. A jobb agy­fél­teke "kar­ban­tar­tása" a művé­szi, kre­a­tív ént erő­síti. Raj­zolj, főzz, vagy csi­nálj bármi kre­a­tí­vat, a lényeg nem az, hogy töké­le­tes legyél benne, hanem, hogy öröm­mel, élve­zet­tel tedd azt.

photostock/freedigitalphotos.net

photostock/freedigitalphotos.net

Csó­kold meg a társad

Sok­szor a házas­sá­gok a gye­re­kek szü­le­tése után part­neri kap­cso­lattá ala­kul­nak át (ami rész­ben az is), de ha a gye­re­ke­ink­nek is meg akar­juk mutatni mit jelent sze­retni és sze­retve lenni a szó roman­ti­kus értel­mé­ben, meg kell mutat­nunk nekik. Egy öle­lés, egy kéz­fo­gás, vagy egy csók a gye­re­kek előtt szá­mukra is vilá­gossá teszi mit jelent, ha két ember között igazi érzelmi köte­lék van.

Legyél jó magadhoz

A szülők sok­szor kemé­nyek maguk­hoz. "Ször­nyen nézek ki!" "Á, anya ehhez buta!" "Hú, nagyon béna vol­tam!" és az ehhez hasonló meg­jegy­zé­sek azt a kép­ze­tet kel­tik a gye­re­kek­ben, hogy ez a nor­má­lis, a felnőt­tek így véle­ked­nek saját maguk­ról. Ellen­ben, pont azt kel­lene lát­niuk, hogy a felnőt­tek sze­re­tik önma­gu­kat, elfo­gad­ják a vál­to­zást, hálá­sak azért, ha valami pozi­tí­van ala­kul és elfo­gad­ják, ha valami nem sikerül.

 

A cikk Susan Stif­fel­man pszi­cho­ló­gus írása alap­ján készült.

hirlevélben_fb_like

Ha tet­szett az írás, és több ilyet sze­ret­nél olvasni: irat­kozz fel hír­le­ve­lünkre, kövess a face­bo­o­kon és nézz körül a Csa­ládi mesék rovatunkban.

 

.

Ha tet­szett a cikk… és átven­néd, kér­lek olvasd el ezt!

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!