Top 10 úszás­ok­ta­tás Budapesten

Hová vigyük a gye­re­ke­ket úszni tanulni, hogy még a szün­idő előtt elsa­já­tít­sák az úszás alap­jait és nyu­godt szív­vel enged­jük be őket a vízbe? Fel­ku­tat­tuk a sze­rin­tünk leg­jobb helyeket.

BVSC Úszás­ok­ta­tás
A víz­hez szok­ta­tás­tól egé­szen a mély vízig, kor­lá­to­zott lét­számú cso­por­tok­ban tanul­hat­nak úszni a gye­re­kek a BVSC-ben. A mély­vízes cso­port­ból később lehető­ség nyí­lik az úszó-vagy a vizi­labda szak­osz­tályba való tovább­lé­pésre. Tur­nu­sok 4 hetente folya­ma­to­san indul­nak, a fog­lal­ko­zá­sok heti 2, vagy 3 alka­lom­mal 45 per­ce­sek, ebből 35 perc az úszás, a többi a játéké. Min­den 4. héten fel­mé­rik a gye­re­kek tudá­sát. Kép­zett okta­tók gye­rek­köz­pontú, pro­fesszi­o­ná­lis módon fog­lal­koz­nak a kicsik­kel, 4 éves kor­tól.
http://uszasoktatas.bvsc.eu/uszasoktatas.html

úszásoktatás

BVSC

Éle­tünk a moz­gás ala­pít­vány
Három hely­szí­nen, a Kispesti, az Újhe­gyi és a Dagály uszo­dá­ban vár­ják az úszni vágyó gye­re­ke­ket már 2,5 éves kor­tól az Éle­tünk a Moz­gás Ala­pít­vány szak­em­be­rei egyéni és cso­por­tos fog­lal­ko­zás kere­tein belül is. Cso­port­lét­szám maxi­mum 6 fő, a fog­lal­ko­zá­sok az egész picik­nek 30, a nagyob­bacs­kák­nak 60 per­ce­sek.
http://uszasoktatas-budapest.hu/

Dar­nyi Tamás úszó­is­kola
Dar­nyi Tamás olim­piai baj­nok úszó isko­lája közel húsz éve műkö­dik (tud­tá­tok, hogy Gyurta Dani is itt tanult úszni?) két hely­szí­nen, a Kom­já­di­ban és a mar­git­szi­geti Hajós Alf­réd Nem­zeti Uszo­dá­ban. Úszó­tan­fo­lya­maik 4–14 éves kor között indul­nak, a fog­lal­ko­zá­sok 60 per­ce­sek. Beirat­ko­zás folya­ma­to­san, két hét­tel az adott tur­nus előtt lehet­sé­ges.
http://www.darnyitamasuszoiskola.hu/index.html

Vidám Vid­ra­kö­lyök SE
Szin­tén a Hajós Alf­réd uszo­dá­ban műkö­dik a Vidám Vidra SE, több, mint 12 éve. 2–4 fős cso­por­tok­ban zaj­lik az okta­tás, (ami szin­tén feldó rend­szerű, mint a BVSC-ben, tehát a tehet­sé­ges gye­re­ket kieme­lik és a part­ner úszó­szak­osz­tá­lyok­nak adják át ) a gye­re­kek tudás­szint­jé­nek meg­fe­lelően, felső kor­ha­tár nincs, filo­zó­fi­á­juk, hogy bárki meg­ta­nul­hat úszni, ha van benne elég kitar­tás. Hét­vé­gén csa­ládi ked­vez­ményt biz­to­sí­ta­nak, így amíg a gye­re­kek úszni tanul­nak, a szülők is velük spor­tol­hat­nak.
http://www.uszasoktatas.sport.hu/index.php?col=1&main_id=1

úszásoktatás

for­rás: google.hu

Sport­ház Újbuda
Újbuda szí­vé­ben, a Sport­ház Uszoda-és Stran­don műkö­dik a Swim­Wars, fő kül­de­té­sük­nek az úszás meg­sze­ret­te­té­sét és a rend­sze­res test­moz­gás iránti igény kiala­kí­tá­sát tekin­tik. Ha már meg­ta­nul­tak a gye­re­kek úszni, lehető­ség nyí­lik a ver­seny­szerű spor­to­lásra is az úszó, vagy a vizi­labda szak­osz­tály­ban. Min­den kis­me­den­cés okta­tásra járó gye­re­ket mat­ri­ca­fü­ze­tet kap, melybe min­den fog­lal­ko­zás végén bera­gaszt­hat egy úszás­sal kap­cso­la­tos képet. Tan­fo­lya­maik folya­ma­to­san indul­nak, hét­vé­gente is.
http://www.swimwars.org/

LoBoGó Tanu­szoda
Az uszoda a IX. Kerü­let kert­vá­ro­sá­ban, a József Attila Lakó­te­le­pen a Weö­res Sán­dor Iskola terü­le­tén műkö­dik. Fő fel­ada­tuk a kerü­leti gye­re­kek úszás­ok­ta­tása, ezért túl­nyomó részt cso­por­tos okta­tás­sal fog­lal­koz­nak, de van baba­úszás, a hét­vé­gén pedig az uszoda a csa­lá­dok szá­mára is nyitva áll.
http://www.uszasoktatas.com/nyitooldal

Laman­tin Úszó­is­kola
A Laman­tin úszó­is­ko­lá­ban kis lét­számú, 3–4 fős , heti 2 alkal­mas cso­por­tok­ban oktat­ják a gye­re­ke­ket. Az uszoda sajá­tos­sá­gá­hoz alkal­maz­kodva mély­vízes okta­tás zaj­lik, a víz­hez szok­ta­tás­tól egé­szen az úszás­ne­mek elsa­já­tí­tá­sáig. A fog­lal­ko­zá­sok 45 per­ce­sek. Cél, hogy a gye­re­kek bár­mi­lyen folyó-és álló­víz­ben biz­ton­ság­ban érez­zék magu­kat.
http://www.lamantinuszas.atw.hu/

Güttler-Ágh úszó­is­kola
Két­sze­res olim­piai ezüst­ér­me­sünk, Gütt­ler Károly szak­mai irá­nyí­tá­sá­val műkö­dik a Güttler-Ágh úszó­is­kola, három hely­szí­nen, Újpes­ten a Halassy Oli­vér uszo­dá­ban, az Aquaworld-ben, és Óbu­dán. A dél­utáni okta­tás kere­té­ben 4 hetes tur­nu­sok­ban 5 tudás­szint alap­ján úsz­nak a gye­re­kek, 4–14 éves kor között.
http://www.uszosuli.hu/index_files/Page360.htm

Új hul­lám Úszó-és Vizi­labda Iskola
Négy hely­szí­nen: Doro­gon, Pilis­csa­bán, Pes­ter­zsé­be­ten és Cse­pe­len műkö­dik az Új hul­lám Úszó-és Vizi­labda Iskola. Cse­pe­redő prog­ram­jukba 3 éves kor­tól vár­ják a leg­ki­seb­be­ket, ahol az okta­tás, illetve víz­hez szok­ta­tás a szülők­kel együtt zaj­lik. Az úszás­ne­me­ket pár­hu­za­mos rend­szer­ben tanít­ják, innen pedig egy nyolc lépé­ses okta­tási prog­ram kere­tein belül lép­nek tovább a gye­re­kek. Ter­mé­sze­te­sen itt is van lehető­ség egyéni okta­tásra.
http://www.uj-hullam.hu/

Új Hullám Úszó-és Vizilabda Iskola

Új Hul­lám Úszó-és Vizi­labda Iskola

Sti­li­a­nos
Ele­gáns kör­nye­zetű, baba-és csa­lád­ba­rát hely a Sti­li­a­nos Uszoda. Sajá­tos­sága, hogy klór helyett aktív oxi­gén­nel és UV fénnyel fertőt­le­ní­tik a vizet, így az érzé­keny bőrű gye­re­kek is bát­ran hasz­nál­hat­ják a meden­cét. Fő pro­fil­juk a baba­úszás, külön cso­port indul azok szá­mára, akik már részt vet­tek ilyen fog­lal­ko­zá­so­kon. Az úszás­ok­ta­tást 3,5 éves kor­tól kez­dik, elsőd­le­ges a víz­hez szok­ta­tás, majd játé­kos fel­ada­to­kon keresz­tül sajá­tít­ják el a víz­ben való biz­ton­sá­gos moz­gást. Tan­fo­lya­maik folya­ma­to­san indul­nak két hely­szí­nen: a XVI. kerü­let­ben és Duna­keszin.
http://www.sbu.hu/

Stilianos

Sti­li­a­nos

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

1 hozzászólás

  1. Gulyás Tibor

    A lis­tá­hoz aján­lom: Stí­lus SE Kőbá­nya Újhe­gyi uszoda
    https://www.facebook.com/StilusSe/?fref=ts
    Ara­nyo­san, ked­ve­sen tud­nak ren­det tar­tani és meg­sze­ret­te­tik a gye­re­kek­kel az úszást :)

Mondd el a véleményed!