• Kipró­bál­tuk


  Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
  Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
  Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
  Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Titok­za­tos sza­vanna — meg­sze­rez­tük a bűvös talizmánt!

Ismét óri­ás­tár­sa­so­zásra indul­tunk a Magyar Mező­gaz­da­sági Múze­umba, ahol ezút­tal a sza­van­nák titok­za­tos vilá­gába kala­u­zol­tak minket.

Hét­éves lányom­mal már nem elő­ször játsszuk végig a múzeum inter­ak­tív kiál­lí­tá­sait, ame­lyek időről-időre ámu­latba ejte­nek min­ket, mert min­dig izgal­ma­sak, tanul­sá­go­sak és még mi felnőt­tek is ren­ge­te­get tanu­lunk belő­lük. Na és per­sze nem elha­nya­gol­ható az aján­dék, ami a gye­re­ke­ket várja, ha végig­men­nek az állo­má­so­kon és meg­old­ják a feladatokat.

a szavannák titokzatos világa

Ker­s­sük a választ.

Ezút­tal, elő­ször, négy­éves kis­fiam is elkí­sért min­ket és bár előtte kicsit tar­tot­tam attól, vajon őt is leköti-e a jó két­órás prog­ram, de meg­le­pe­té­semre, kitar­tóan jött végig és alig várta, hogy kide­rül­jön, vajon melyik állat láb­nyo­mai marad­tak az iszap­ban és a hiéna miért adja ki azt a fur­csa vonyító han­got (a vála­szo­kat nem lövöm le, men­je­tek el ti is és megtudjátok ;-) ).

a szavannák titokzatos világa

Gye­rünk, keres­sük a választ!

A játék 16 állo­má­son át mutatja be a sza­van­nák vilá­gát, az ott élő állat­fa­jo­kat. A részt­vevők­nek elég szem­fü­les­nek kell len­niük, hogy a fel­tett kér­dé­sekre meg­lel­jék a választ. Min­den gye­rek kap egy taliz­mánt, melyet, ha ügyes, a végére szí­nes afri­kai ábrák­kal tölt­het meg. A kér­dé­sek­hez válasz­le­hető­sé­ge­ket kap­tunk, melyek­hez ábrák tar­toz­tak. Miután kivá­lasz­tot­tuk a helyes meg­ol­dást (min­dig van ellenőr­zési lehető­ség) a mel­lé­kelt mat­ri­cák­ból kivá­lasz­tot­tuk a jót és fel­ra­gasz­tot­tuk a talizmánra.

a szavannák titokzatos világa

Meg­van a helyes válasz!

A végén külön játék volt a helyes vála­szok ellenőr­zése, a gye­re­kek alig vár­ták, hogy meg­tud­ják, jól dolgoztak-e. Az pedig csak hab volt a tor­tán, hogy aján­dé­kot is választ­hat­tak mellé. Aztán az elé­ge­dett sza­vanna szakértőim­mel még meg­cso­dál­tuk a külön­böző állatbő­rö­ket, a tör­zsi arc­fes­tést és kita­lál­tuk, hogy melyik állat árnyé­ká­ból van négy darab.

a szavannák titokzatos világa

Hurrá, töké­le­tes a megoldás!

A Titok­za­tos sza­vanna kiál­lí­tás nagy­szerű csa­ládi prog­ram és mivel hama­ro­san itt az őszi szü­net, remek idő­töl­tés az isko­la­men­tes napokra.

A kiál­lí­tás novem­ber 1-jéig tekint­hető meg a Magyar Mező­gaz­da­sági Múze­um­ban.

Belépő­je­gyek a kiállításra :

 • Felnőtt 1650 Ft
 • Gyer­mek (3−14 éves korig) és nyug­dí­jas (62 éves kor­tól) 1450 Ft
 • Cso­por­tos (mini­mum 10 fős óvo­dai és isko­lai cso­port) 990 Ft
 • Csa­ládi (2 felnőtt és 2 vagy 3 gyer­mek) 5490 Ft

Nyitva tar­tás:

Keddtől-vasárnap: 10–17 óráig

Tar­tal­mas, de mégis kikap­cso­ló­dást nyújtó prog­ra­mot kere­sel gyer­me­ked­nek az őszi szü­netre? Tábo­raján­lónk­ban remek helye­ket gyűj­töt­tünk össze! Katt ide >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!