• Kipró­bál­tuk


    Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
    Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
    Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
    Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Rhyme Time angol zenebölcsi

A már jól bejá­ra­tott magyar éneklős-mondókázós fog­lal­ko­zá­sok mel­lett végre talál­tunk valami újat! Rábuk­kan­tunk a Rhyme Time angol zene­böl­csi olda­lára, és kíván­csian figyel­tem a fej­le­mé­nye­ket az őszi óra­rend­del kap­cso­lat­ban. Mivel szá­momra nagyon újnak hang­zott ez a lehető­ség, pró­bál­tam kicsit körül­járni a baba-mama ango­lo­zás témáját!

Úgy tűnik, az egész kicsi kor­ban kez­dett ismer­ke­dés egy máso­dik nyelv­vel sok kel­le­mes meg­le­pe­tést tar­to­gat Mamá­nak és Babá­nak egy­aránt! Az angol­szász gye­rek­kul­túra klasszi­ku­sai és a modern ame­ri­kai gye­rek­da­lok ked­ven­cei a sze­münk lát­tára kel­nek életre a Rhyme Time órá­kon ölbéli játé­kok, mon­dó­kák, höcög­tetők, csi­kiző éne­kek segít­sé­gé­vel. Szá­momra új színt hozott a kis­gye­re­kes min­den­na­pokba, az, aho­gyan a gyerkőc­cel együtt tanul­tunk új dalo­kat és hoz­zá­juk már ismert és új moz­gás­for­má­kat kapcsoltunk!

rhyme time angol zenebölcsi

Barbi, a fog­lal­ko­zás ala­pí­tója fon­tos­nak tartja kiemelni, hogy itt nem ide­gennyelv tanulásról-tanításról van szó, sok­kal inkább játé­kos nyelv-elsajátításról, átadás­ról. A kicsik a sok móka és kaca­gás oldott lég­kö­ré­ben ismer­ked­nek az angol nyelv­vel, lát­ják, hall­ják és meg­ta­pasz­tal­ják az dalok­ban elhang­zott sza­va­kat, kife­je­zé­se­ket, melyek így ész­re­vét­le­nül de tar­tó­san rögzülnek.

rhyme time angol zenebölcsi

A leg­ki­sebb részt­vevők már 6–8 hóna­pos kor­tól csat­la­koz­nak az órák­hoz, melyek­ből bőven válo­gat­ha­tunk város szerte, hiszen Budán, Pes­ten, Óbu­dán, sőt már Érden is indul­nak Rhyme Time fog­lal­ko­zá­sok idén ősztől, ráadá­sul vala­mennyit ingye­ne­sen kipró­bál­hat­já­tok szep­tem­ber elején.

Úgy érzed, hogy nem jó az ango­lod, vagy egy­szerűen még soha meg sem for­dult a fejed­ben, hogy ango­lul játssz ott­hon gyer­me­ked­del? Akkor nyiss egy új világ felé, mely cso­dás közös fel­fe­de­zés lesz Mind­kettő­tök számára!

rhyme time angol zenebölcsi

Ne hagy­já­tok ki az ingye­nes nyílt órá­kat!

Bővebb infor­má­ci­ó­ért hívd Petri Bar­bit a 06/70 611 4439 tele­fon­szá­mon, vagy nézelődj a hon­la­pon!

rhyme time angol zenebölcsi

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!