Okos Doboz, a játék­alapú digi­tá­lis taneszköz

Okos DobozMi a fon­to­sabb? Az, hogy mit nem tud, vagy az, hogy mit tud a gyer­me­künk? Az isko­lai tanév vége min­den­kit meg­gyö­tört. Gyer­me­ket, peda­gó­gust, szülőt egy­aránt. De vajon tény­leg csak szen­vedve lehet lezárni az évet? Vajon tény­leg a szo­ron­gás, szo­ron­ga­tás visz előre?

NEM!

Íme egy jó példa arra, hogyan lehet szo­ron­gás nél­kül, mégis tel­je­sít­ményre sar­kallva segí­teni a gye­re­kek tanulását.

Ismer­jé­tek meg az Okos Dobozt, ezt a tel­je­sen magyar fej­lesz­tésű ter­mé­ket, amely 170 téma­kör­ben 1,506 fel­adat­sor­ral kívánja támo­gatni az ala­pozó oktatást.

Az Okos Doboz fel­adatgyűj­te­mény az alsó tago­zat négy osz­tá­lyá­ban, öt művelt­ség­te­rü­le­ten – Magyar nyelv és iro­da­lom, Ember és ter­mé­szet, Föl­dünk és kör­nye­ze­tünk, Művé­sze­tek – és hat tan­tárgy­ban – mate­ma­tika, olvasás-írás, nyelv­tan, vizu­á­lis kul­túra, ének-zene, kör­nye­zet­is­me­ret – kínál fel­ada­to­kat 5 éves kortól.

Okos Doboz mintafeladat

A kis­is­ko­lás korú gyer­me­kek okta­tá­sá­nak, neve­lé­sé­nek leg­fon­to­sabb célja az isme­ret­szerző, kész­ség– és képes­ség­fej­lesztő tevé­keny­ség tuda­tos fej­lesz­tése. Az Okos Doboz isme­re­tekbe ágya­zott, játé­kos esz­kö­zök­kel, inter­ak­tív mód­sze­rek­kel, élmény­szerű tanu­lási, gya­kor­lási, tesz­te­lési lehető­ség­gel támo­gatja a tanu­lást.
A digi­tá­lis fel­adatgyűj­te­mény egységesmérés-értékelési rend­szerre épül, amely­nek közép­pont­já­ban a pozi­tív meg­erő­sí­tés és a moti­vá­lás áll.

Az Okos Doboz egy­sé­ges arcu­lata, vissza­fo­gott, mégis igé­nye­sen kidol­go­zott gra­fi­kai, design ele­mei meg­te­rem­tik a lehető­sé­get arra, hogy a gyer­me­kek kizá­ró­lag a fel­ada­tokra összpontosítsanak.

Az Okos Doboz élmény gaz­dag játé­kot, öröm­teli gya­kor­lást kínál.

Kíván­csiak let­te­tek? Pró­bál­já­tok ki a fel­ada­to­kat itt.

Az Öröm­pe­da­gó­gia című blog véle­mé­nyét itt olvas­hat­já­tok az Okos Dobozról.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!