Isz­kiri Zenekar

Ismer­ked­je­tek meg egy iga­zán ere­deti, klassz zenét ját­szó zene­kar­ral. Bemu­tat­juk az Iszkiri-t!

Októ­ber ele­jén jelent meg a zene­kar új lemeze, Mi a manó? cím­mel, mely nem csak egy egy­szerű CD, de dalos­könyv is egyben.

Iszkiri ZenekarVan­nak azok a gye­rek­da­lok, ami­ket una­lo­mig éne­ke­lünk a gye­re­ke­ink­nek, vagy hall­gat­juk az autó­ban és bár ők sze­re­tik, mi egy idő után jeges verí­ték­kel a hom­lo­kun­kon gon­do­lunk rájuk. Van­nak viszont olyan szel­le­mes és fül­be­má­szó szer­ze­mé­nyek, ami­ket nem csak a gye­re­kek, de mi szülők is szí­ve­sen hall­ga­tunk újra, meg újra.
A Isz­kiri zene­kar dala­i­ban nagy hang­súlyt kap­nak a saját szer­ze­mé­nyek, ame­lyek álta­lá­ban a modern hét­köz­na­pok­ban rejlő mesék vilá­gába kala­u­zol­ják a gye­re­ke­ket, ám eköz­ben nem feled­kez­nek meg a szó­ra­koz­ta­tás­ról sem. 

Első­sor­ban a gye­re­kek­hez szól­nak, ugyan­ak­kor a gye­re­kek a dalo­kat álta­lá­ban szü­le­ik­kel együtt hall­gat­ják meg, ezért fon­tos, hogy a szülők is jól érez­zék magu­kat. Ezért tuda­to­san figyel­tek arra is, hogy a dalok a felnőt­tek szá­mára is élve­ze­te­sek legye­nek. A fiúk sze­rint vala­hogy úgy, ahogy a mozi­ban a mese­fil­mek, amik ma már nem csak a gye­re­kek­nek szólnak. 

Iszkiri Zenekar

A zene­kar három apu­ká­ból áll, (Baraczka Gergő: gitár-ének, Dombi Ádám: basszusgitár-ének, Pely­hes Gábor: banjo-ének), akik a hét­köz­na­pok­ban is gye­re­kek­kel fog­lal­koz­nak, gya­korló peda­gó­gu­sok, így a gye­re­kek­kel is nagyon könnyen meg­ta­lál­ják a han­got és a dalok­hoz témát merí­teni is van hon­nan. És hogy még inkább ked­vet csi­nál­junk hoz­zá­juk, íme egy rész­let az Apu lap­topja című számból:

"Nincs e föl­dön, mit mi hár­man nem tudunk,
Apu­kám, én és a lap­to­punk.
Min­den­ről tudunk e fél­te­kén,
A lap­top, apu­kám és per­sze én.
Bele­bújt vagy ezer­féle maci,
Óriás és ici­pici.
Mind ott élnek bol­do­gan,
És apu­kám tudja, mi merre van.
"Mutass egy pan­dát!" — kér­le­lem.
Apu­kám gépel lel­ke­sen,
És máris ott egy pan­da­gye­rek,
Aki a moni­torra köp­ködi a levelet!"

Inter­ak­tív műso­ra­ik­kal, amikbe a gye­re­ke­ket is bevon­ják, folya­ma­to­san jár­ják az orszá­got, több város­ban rend­sze­res fel­lépők. Ha ti is sze­ret­né­tek meg­hall­gatni őket, kon­cert­jeik idő­pont­jait meg­ta­lál­já­tok aktu­á­lis prog­ram­ja­ink között. A végére pedig egy tény­leg sze­mé­lyes élmény: ami­óta meg­hall­gat­tam, folya­ma­to­san az Apa dal–t dúdol­ga­tom :-).

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!