• CSA­LÁDI MESÉK


    Apa, anya, gye­re­kek. Egy­kék, tesók, bará­tok. Kap­cso­la­tok, fel­ada­tok, prob­lé­mák, de főleg meg­ol­dá­sok.
    'Csa­ládi mesék' rova­tunk cik­kei azt bon­col­gat­ják, hogy hogyan működ­het mindez jól, illetve még jobban.

Így dícsérd jól a gyermeked

Egy szülő két alap­vető hibát követ­het el a gye­rek­ne­ve­lés­ben. Az egyik, hogy soha, a másik, hogy túl sokat dícséri. A nár­cisz­ti­kus, önimádó felnőtt helyett így lesz belőle egész­sé­ges önbi­za­lom­mal ren­del­kező személyiség.

Ne álta­lá­no­síts!

A dícsé­ret nagyon fon­tos, de soha ne álta­lá­nos­ság­ban beszélj, min­dig emelj ki egy konk­rét ese­ményt, ami­ért elis­me­résbe része­sí­ted. Tehát ahe­lyett, hogy azt mon­dod neki: ' Nagyon ügyes vagy!', mondd azt: 'Nagyon tet­szett, hogy meg­osz­tot­tad a játé­kod azzal a kis­lánnyal!', vagy 'Nagyon jó, hogy ilyen ala­po­san kidol­goz­tad azt a nyu­szit azon a rajzon!'

dícséret

Eze­ket a mon­da­to­kat is sokat mondd gyer­me­ked­nek >>>

 Szelektálj!

Válo­gasd meg, miért dícsé­red meg gyer­me­ked, ha ugyanis min­den lépé­sét ajná­ro­zod, egy idő után a pozi­tív vissza­csa­to­lás elve­szíti jelentő­sé­gét. Főleg a kisebb gye­re­kekre jel­lemző, hogy a túl sok dícsé­ret után nem értik meg, miért is jutal­maz­zák őket, nem beszélve arról, hogy a hatása is elhal­vá­nyul, mond­ván, te az anyukájuk/apukájuk vagy, naná, hogy töké­le­tes­nek látod őket.

Ne félj a fegyelmezéstől!

A gye­re­kek­nek meg kell tanul­niuk, hogy nem min­den tet­tük érde­mel dícsé­re­tet és ez nem minidg magá­tól értetődő. Ne félj hatá­ro­kat szabni, ha valami olyas­mit csi­nált, amit te hely­te­len­nek tar­tasz. Ezzel egy­ál­ta­lán nem sérül az önbi­zalma, sőt, való­já­ban ezzel segí­tesz benne kiala­kí­tani azt a rugal­mas­sá­got, ami ahoz kell, hogy meg­bír­kóz­zon az eset­le­ges nega­tív kri­ti­kák­kal is, pél­dául, hogy nem min­den­ki­nek tet­szik az a rajz, amit rajzolt.

dícséret

A fegyel­me­zésről még töb­bet olvas­hatsz itt >>>

Gya­kor­lat teszi a mestert!

Nem min­den­ki­nek jön magá­tól értetődően, hogy kimondja, ha gyer­meke valami elis­me­résre méltó dol­got tesz, ezért gya­ko­rolj, gya­ko­rolj! Minél tuda­to­sab­ban hasz­ná­lod a dícsérő sza­va­kat, a meg­fe­lelő alkal­mak­kor, annál ter­mé­sze­te­sebbé válik majd neked is, ő pedig egész­sé­ges önér­té­ke­lésű, erős önbi­zalmú kis emberré válik majd.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!