• Kipró­bál­tuk


  Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
  Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
  Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
  Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Félel­me­tes süti­de­kor Halloween-ra

Nincs Hal­lo­ween pók­há­lók, szel­le­mek és dene­vé­rek, na meg per­sze tete­mes mennyi­ségű vér nél­kül. Meg­kí­sé­rel­tük a lehetetlent!

- és elha­tá­roz­tuk, mi is elké­szít­jük azo­kat a gyö­nyörűbb­nél gyö­nyörűbb süti­ket Halloween-ra, amik októ­ber ele­jétől az inter­ne­ten kerin­ge­nek. Fel­ku­tat­tuk a leg­egy­szerűbb tech­ni­ká­kat és alap­anya­go­kat, hogy neked is bemu­tat­has­suk: ez aztán gye­rek­já­ték, bárki, még mi is meg tud­juk csi­nálni!
Khmmm.…hát nem egészen…

Eze­ket a képe­ket hasz­nál­tuk mintának:

Képek: Pinterest

Képek: Pin­ter­est

Az alap süte­mény egy régi, bevált ked­ven­cünk, a naran­csos tal­lér. Bea is és én is rend­sze­re­sen készít­jük tete­mes mennyi­ség­ben, mert egy­részt pil­la­na­tok alatt egy­szerűen elké­szít­hető, évsza­kon­ként vari­ál­ható és mert aki egy­szer meg­kós­tolta, nem tud élni nélküle :-).

Hoz­zá­va­lók (kb 20 darabhoz):

 • 160 g finomliszt
 • 120 g cukor
 • 120 g puha vaj
 • 1 tojás
 • 2–3 ek narancslé (igazi narancsból)
 • 1 narancs lere­szelt héja
 • 1 tk vaní­lia esszen­cia (vagy 1 vaní­li­a­rúd kika­part belseje)
 • 1/2 tk sütőpor
 • kés­hegy­nyi só

Elké­szí­tés:

A puha vajat a cukor­ral robot­gép­pel keverd habosra, amíg kife­hé­re­dik, majd add hozzá a vaní­liát és a tojást. Keverd össze és faka­nál­lal for­gasd bele a sütő­por­ral és a sóval elke­vert lisz­tet. A sütőt mele­gítsd elő 190 fokra és szi­li­ko­nos sütő­lapra 2 kanál segít­sé­gé­vel rakj kb. 3 cm átmérőjű hal­mo­kat 5 cm-re egy­más­tól (kicsit le is nyo­mo­gat­ha­tod, mert a díszí­tés­hez előny, ha a süti lapos). 10–12 perc alatt sül­nek meg. Hagyd rácson tel­je­sen kihűlni és indul­hat a móka.

Ha nem Halloween-ra készí­ted, tegyél bele narancs­lé­ben ázta­tott mazso­lát, kan­dí­ro­zott, vagy aszalt gyü­möl­csö­ket, apróra vágott diót, mogyo­rót. Kará­csony­kor én a kan­dí­ro­zott naran­csos vál­to­za­tot készítem.

A deko­rá­ci­ó­hoz olyan alap­anya­go­kat válo­gat­tunk, amik könnyen, bár­hol besze­rez­hetőek, hiszen mi is gya­korló anyu­kák, házi­asszo­nyok vagyunk, akik­nek szin­tén nincs ide­jük kül­földi gasztro web­ol­da­la­kon exk­lu­zív, méreg­drága alap­anya­go­kat hajkurászni.

halloween sütidekor

Így tehát az alap máz por­cu­kor és 1–2 ek. víz keve­ré­kéből készült (szu­per­mar­ke­tek­ben kap­ható, előre gyár­tott cukor­má­zat, vagy por­cu­kor­ral kemény habbá vert tojás­fe­hér­jét is hasz­nál­hatsz), a díszí­tés pedig dekor tol­lal (de az olvasz­tott csoki talán még jobb), némi dekor cukor­ral és eperdzsemmel.

halloween sütidekor

halloween sütidekor

halloween sütidekor

A vég­ered­mény pedig tény­leg félel­me­tes lett. A díszí­tési tech­nika egy­szerű, mint az egy­szer­egy: raj­zolj kari­ká­kat a félig meg­der­medt cukor­mázra, majd kívülről befelé (vagy belülről kifelé???) húzz vona­la­kat a közép­pont­ból és kész a pók­háló. Kivéve, ha a cukor­máz nem akar meg­der­medni és a sütin maradni. A művér pedig se nem frö­csög, se nem folyik. Csak meg­al­vad egy másod­perc alatt.

halloween sütidekor

halloween sütidekor

Szörnyű szel­lem­ar­co­kat bárki tud raj­zolni, sőt, dene­vért, meg pókot is, nem? Hát nem. A pók­nak hány lába van? És a dene­vér­nek? Ezen a pon­ton fel­ad­tuk pro­fiz­mu­sun­kat és rájöt­tünk, soha nem lesz olyan, mint a képe­ken. Innentől pedig rend­kí­vül szó­ra­koz­ta­tóvá vált a műve­let, elen­ged­tük a fan­tá­zi­án­kat és szebbnél-szebb rém­sé­gek kerül­tek ki dol­gos keze­ink alól.

Az ovis buli­ban biz­to­san nyerők lesznek! ;)

halloween sütidekor

Te mit gon­dolsz? Tet­szik a vég­ered­mény? Kipróbálnád?

Ide kat­tintva még több recep­töt­le­tet olvas­hatsz, emel­lett összegyűj­töt­tünk néhány félel­me­tes jel­mezt és lakás­dí­szí­tési ötle­tet is. Még több Hal­lo­ween >>>

A Pin­ter­es­ten is ott vagyunk, Hal­lo­ween táb­lán­kon még több szu­per ötle­tet találsz! >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!