Esik a hó! :) Hol lehet szán­kózni Budapesten?

Végre hull a hó, már nagyon vár­tuk! Néz­zük csak, hol lehet egy jót szán­kózni Buda­pes­ten és környékén!

Buda­iak előnyben

Buda­iak előny­ben, hiszen a dimbes-dombos adott­sá­gok miatt sok­kal könnyebb jó szán­kó­zó­he­lyet találni. Lehet, hogy a ti utcá­tok is annyira csen­des és lejtős, hogy a cél­nak az is meg­fe­lel, de egy jó móka ked­vé­ért érde­mes fel­ke­resni egy-egy nagyobb szánkózóhelyet.

szánkózás BudapestenNor­mafa

Az egyik leg­job­ban kiala­kí­tott és leg­ked­vel­tebb hely­szín a Nor­mafa. Nagyon jó lehető­ség hét­köz­nap, de hét­vé­gé­ken és a téli szü­net­ben csak akkor menj oda, ha ked­ve­led a nyüzs­gést. ;)  Korán pakold fel a csa­lá­dod annak érde­ké­ben, hogy talál­ja­tok par­ko­ló­he­lyet és még sokat csússza­tok a nagy tömeg meg­ér­ke­zése előtt. Vigye­tek ter­mosz­ban meleg italt és szend­vi­cse­ket, így meg­úsz­hat­já­tok a fél órás sor­ban állást a büfében.

Lan­kák a városban

Gye­re­kek­kel ide­á­lis szán­kózó hely lehet a Tabán lejtője, ami tömeg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök­kel is könnyen meg­kö­ze­lít­hető, és elég nagy ahhoz, hogy élvez­hes­sük a lesiklást.

A Gellért-hegyen a Mil­le­ná­ris park lejtői pont kellő­kép­pen hosszúak, mere­de­kek és veszé­lye­sek a kisebb gye­re­kek szá­mára (azaz kb. semennyire ;)), és álta­lá­ban nin­cse­nek sokan, ezért nagyon jó prog­ram­nak ígér­ke­zik, ha ide ter­ve­zed a szán­kó­zást. A kör­nyező kis utcák­ban par­kolni is lehet.

A Hármashatár-hegyen a Szép­völ­gyi út tete­jén vál­tozó hosszú­ságú és mere­dek­ségű lejtő­ket pró­bál­hat­tok ki a gye­re­kek élet­ko­rá­nak és szán­kó­zási tapasz­ta­la­tá­nak meg­fe­lelően. Autó­val érde­mes a Fenyő­gyön­gye magas­sá­gá­ban par­kolni, és onnan sétálva meg­kö­ze­lí­teni a lejtő­ket. Ez a pálya mel­lett szól az is, hogy haza­felé meg­áll­hat­tok egyet sütizni a Daub­ner cukrászdában ;)

Szán­kó­zás a Pesti oldalon

A sík Pes­ten jóval keve­sebb a szán­kó­zási lehető­ség. Nálunk az utcá­ban pél­dául az az álta­lá­nos lát­vány, hogy a szülők futva húz­zák cse­me­té­i­ket a szán­kón, akik nevetve kia­bál­nak, hogy "Gyor­sab­ban, gyor­sab­ban!" :) Jó kis kaló­ria­ége­tés a kará­cso­nyi lako­mák után, de ha már ele­ged van ebből, jöj­jön néhány lejtős helyszín.

Szánkózás BudapestenUjjé, a liget­ben nagyszerű!

A város­li­geti Király domb vagy a többi kör­nyező domb jó lehető­sé­get kínál a szán­kó­zásra. Könnyen meg­kö­ze­lít­hető tömeg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök­kel is, és a par­ko­lási is meg­ol­dott a kör­nyé­ken, de ha nem akarsz sokáig par­ko­ló­he­lyet keres­gélni, akkor inkább érkez­ze­tek korán. Készülj fel rá, hogy biz­to­san sok csa­lád megy ki spor­tolni. Mivel nincs kiala­kí­tott szán­kó­pá­lya, min­denki arra csú­szik, amerre akar, és ez bal­eset­ve­szé­lyes lehet. Min­den­képp figyelj a gye­re­ke­idre, és ott szán­kóz­za­tok, ahol kiala­kult az egyez­mé­nyes lecsú­szási és vissza­má­szási terület.

Jóval keve­seb­ben isme­rik a szán­kózó dom­bot a Nép­li­get­ben. Ez kife­je­zet­ten szán­kózó domb­nak készült, és ha van sok hó, jókat lehet rajta csúsz­kálni és sok­kal keve­seb­ben van­nak, mint a Városligetben.

Ját­szó­te­rek szán­kózó dombbal

Pes­ten már az is szu­per, ha találsz egy 2–3 méte­res lejtőt, ahol szán­kózni lehet. Ha kisebb gye­re­kek­kel mész szán­kózni, még kife­je­zet­ten előny is, hogy rövid, biz­ton­sá­gos pályán tanul­hat­nak meg lesik­lani. Néhány ját­szó­te­ret nem csak nyárra ter­vez­tek és pél­dául ezért szán­kó­domb­bal is büsz­kél­ked­het­nek, néz­zünk ezek közül néhányat:

III. kerü­let: Huszti úti ját­szó­tér, Bog­lya utca 1.
III. kerü­let: Szérűs­kert utca ját­szó­tér, Szérűs­kert utca 3–21.
IV. kerü­let: Gábor Ignác parki ját­szó­tér, Nyár utca 13.
IX. kerü­let: Kék­vi­rág utcai ját­szó­tér, Kék­vi­rág utca 2.
X. kerül­tet: Bihari utcai ját­szó­tér, Bihari utca 3–5.
XII. kerü­let: Szar­vas Gábor úti ját­szó­tér, Szar­vas Gábor út 57–63.
XIV. kerü­let: Csicseri-dombos ját­szó­tér, Zsá­lya park
XIV. kerü­let: Örs vezér téri ját­szó­tér, Örs vezér tér 11–20.
XVII. kerü­let: Vida domb, Pász­tor­falva utca 45–67.
XVIII. kerü­let: Bókay ját­szó­tér, Bókay Árpád utca 94.
XIX. kerü­let: Petőfi utcai ját­szó­tér, Petőfi utca 2.
XIX. kerü­let: Kós Károly téri ját­szó­rét, Kós Károly tér 3–4.

Szán­kó­pá­lyák Buda­pest környékén

A fővá­ros köze­lé­ben Dobo­gókő az egyik leg­jobb szán­kózó hely. Közel van (kb. 40 perc autó­zás alatt elér­he­ted), és kije­lölt szán­kó­pá­lyán, a síelőktől elkü­lö­nítve lehet szánkózni.

Egy­órá­nyi autó­zás­sal eljut­hat­tok Viseg­rádra, ahol a Nagy­vil­lám sípá­lya mel­lett van egy 150 méter hosszú szánkópálya.

Ha elég nagy hó esik, Zebe­gény­ben is bein­dul­hat a téli sport­élet és hasz­nál­hat­já­tok a szánkópályát.

Fő a biztonság!

A maga­tok, a többi szán­kózó és a ter­mé­szet épsé­gé­nek az érde­ké­ben szán­kó­zás ese­tén tart­sa­tok be néhány alap­vető szabályt:

1. Csak a kije­lölt pályán csússza­tok le szán­kó­val, vagy ott, ahol jól elkü­lö­ní­tik a síelő­ket a szánkózóktól!

2. Tilos és veszé­lyes sípá­lyán szán­kózni, mind a szán­kó­zókra, mind a síelőkre nézve!

3. Min­den szán­kó­zó­nak az előtte haladóra kell figyelnie!

4. Sik­lás után a pálya szé­lén kapasz­kodj vissza a lejtő tetejére!

5. Soha ne állj meg a pálya köze­pén, ne feküdj keresztbe, ne kezdj el ott beszél­getni — ez egy­ér­telmű­nek tűnik, saj­nos mégis akad rá példa.

6. A ter­mé­szet­ben ne szán­kózz jelö­let­len pályá­kon vagy turis­ta­u­ta­kon, mert ezzel tönk­re­te­he­ted az alj­nö­vény­ze­tet és leso­dor­ha­tod a termőtalajt.

programajánló_téli, gyerekprogramok gyerekprogramok Budapesten

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!