Az 5 leg­jobb ját­szó­ház Budapesten

Pont akkor kez­dett el esni az eső, ami­kor a ját­szó­térre indul­ta­tok? Dél­után már hűvös van egy jó kis csúsz­dá­zás­hoz? A gye­re­kek ovi, vagy iskola után még ugrál­ná­nak és sza­lad­gál­ná­nak, de nincs hol? Akkor irány egy szu­per ját­szó­ház. Összegyűj­töt­tük a sze­rin­tünk leg­job­ba­kat, min­den alkalomra.

Eleven Park játszóház

 A legnagyobb

Magyar­or­szág leg­na­gyobb ját­szó­háza az Ele­ven Park, már két hely­szí­nen, a 11. és a 13. kerü­let­ben várja a gye­re­ke­ket. A hatal­mas, fedett játék­tér­ben keve­red­nek a vidám­park és a klasszi­kus ját­szó­tér ele­mei, van itt csúszda, mászó­fal és tram­bu­lin, de lehet Forma 1-es autó­val szá­gul­dozni, cso­csózni és babázni is. A játé­ko­kat pedig nem csak a gye­re­kek használhatják.

A leg­kü­lön­le­ge­sebb

A Mini­po­lisz egy olyan külön­le­ges hely, ahol a gye­re­kek kipró­bál­hat­ják, milyen bank­ban dol­gozni, pénz­tá­ros­nak lenni, vagy a hír­adó­ban a híre­ket olvasni, eset­leg orvos­nak lenni. Min­den az ő mére­te­ikre van szabva, így egy rövid időre bele­búj­hat­nak a felnőt­tek bőrébe. Az inter­ak­tív kiál­lí­tás 2–12 éves gyer­me­kek­nek szól, de a leg­ki­seb­bekre is gon­dol­tak, szá­mukra baba­szo­bát ala­kí­tot­tak ki.

Gipszkorszak

 A leg­jobb kézműves

Az egyik gye­re­künk inkább kézmű­ves­kedne, a másik viszont ugrálni, csúsz­dázni? Akkor irány a Gipsz­kor­szak. A Mil­li­pop Ját­szó­há­zon belül talál­ható alkotó kuc­kó­ban szár­nyal­hat a kép­ze­let és a kis kezek közül cso­dá­la­tos gipsz­ből készült tár­gyak kerül­nek ki, ami­ket a fog­lal­ko­zás végén haza is vihet­nek. A gye­re­kek mun­ká­ját hoz­zá­értő peda­gó­gu­sok segí­tik, így a siker­él­mény garantált.

 A legcsaládiasabb

Ha nem ked­vel­jük a hatal­mas ját­szó­há­za­kat, ahol ren­ge­teg gye­rek sza­lad­gál egy­szerre, ha sze­ret­jük látni, hogy gyer­me­künk épp hol jár és mit csi­nál, men­jünk a Kölyö­köböl ját­szó­házba. A Kopa­szi gát kel­le­mes, csa­lá­dias han­gu­latú ját­szó­há­zá­ban hatal­mas mászó­vár és több csúszda áll az ide­lá­to­gató gye­re­kek ren­del­ke­zé­sére, de ha épp nincs ked­vük rohan­gálni, ren­ge­teg remek mese­könyvből és kész­ség­fej­lesztő játék­ból válogathatnak.

Állatkert Játszóház

A leg­jobb születésnapra

Sze­retne egy szü­le­tés­napi bulit, ahová meg­hív­hatja az összes barát­ját? Túl kicsi ott­hon a hely és nem akarsz tíz gye­rek után taka­rí­tani? Ren­dez­zé­tek a zsúrt egy jó kis ját­szó­ház­ban. A leg­több hely már kínál szü­li­napi szol­gál­ta­tást, ám kevés olyan hely van, amit nem csak a nagyobb tér miatt válasz­tunk, de van benne valami külön­le­ges is. Az Állat­kert Ját­szó­ház­ban a gye­re­kek egy játék­mes­ter veze­té­sé­vel, jel­mezbe bújva lehet­nek kaló­zok, tün­dé­rek, vagy akár indi­á­nok, és kutat­hat­nak az eltűnt kin­csek után, vala­mint etet­het­nek, vagy simo­gat­hat­nak külön­le­ges állatokat.

Még több ját­szó­ház közül válo­gat­hatsz a Min­digjó prog­ram, Ját­szó­házak menü­pontja alatt.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

2 hozzászólás

  1. Mi évek óta Gala­go­nya bohóc­nál ünne­pe­lünk jobb mint az Állat­kerti. Nagyon exc­lu­sive hely …

  2. Visszajelzés:5 tuti gyerekprogram a hűvös téli hónapokra | A Mamas & Papas Magyarország hivatalos blogja

Mondd el a véleményed!