Tomor Anita mese­köny­vei — nyereményjáték

Tomor Anita fia­tal írónő mese­köny­vei tanul­sá­gos, szív­me­len­gető tör­té­ne­tek, melyek­ben a sze­replők izgal­mas kalan­dokba bonyo­lód­nak és semmi sem marad tanul­ság nél­kül. Fog­lal­koz­tató füze­tei pedig játé­ko­san készí­tik fel a gye­re­ke­ket az isko­lára.

Imá­dok olvasni és tör­té­ne­te­ket kita­lálni. Sze­re­tem a neve­tést és a jóked­vet. Sze­re­tem a roman­ti­kus tör­té­ne­te­ket és a mesé­ket. Sze­re­tek utazni, várost nézni, fotózni és homok­vá­rat építeni…A gye­re­keim a páro­mon kívül a leg­na­gyobb kin­cseim. Ők a kis asszisz­ten­seim. Irtó klassz kis manók, de tény­leg! Nekik írtam és írom a mai napig a mesé­i­met, de vol­ta­kép­pen úgy is fogal­maz­hat­nék: együtt talál­juk ki a történeteket.

Tomor Anita, író

Az írónő köny­veit itt tudod megnézni.

Most könyv­cso­ma­got nyerhetsz!

tomoranita_kep

Már­cius 23 és 25. között min­den nap, a kora esti órák­ban fel­te­szünk egy kér­dést a Pik­nik maga­zin face­book hír­fo­lya­mán.
Ha sze­ret­nél nyerni, kom­ment­ben írd a kép alá, hogy sze­rin­ted mi a helyes válasz, like-old a Pik­nik maga­zin face­book olda­lát, és oszd meg a nye­re­mény­já­tékra vonat­kozó bejegyzést!

Pus­kázni innen tudsz: http://www.tomoranita.hu/

Ha a sor­so­lá­son neked ked­vez a sze­ren­cse, tiéd lehet a 2db könyv­cso­mag egyike, mely tar­tal­maz 1db mese­köny­vet (Nyúl Benő, Csiga Bandi és a Sün test­vé­rek, illetve Az ovi­nak vége, irány az iskola! ), vala­mint 1 db isko­lára fel­ké­szítő fog­lal­koz­ta­tó­fü­ze­tet (Sulira Fel! – Lányok­nak, Sulira fel! – Fiúknak )

A játék 2016. már­cius 23–25-ig tart.
A játé­ko­sok közül vélet­len­szerűen kisor­sol­juk és a Pik­nik maga­zin hír­fo­lya­mán kihir­det­jük a nyer­tes nevét már­cius 28-án.

Nye­re­mé­nyek, díjak

A játék végén kisor­so­lunk 2 sze­ren­csés nyer­test, akik  fejen­ként egy darab könyv­cso­mag című mese­könyv bol­dog tulaj­do­nosai lesznek!

Miért éppen Tomor Anita könyvei?

Mert ezek olyan mese­köny­vek, ami­ket mi is öröm­mel olva­sunk gyer­me­ke­ink­nek és neked is szívből aján­lunk! A fog­lal­koz­tató füze­tek­kel pedig gyer­me­ke­ink az isko­lára készülnek.

Sze­mé­lyes ada­tok kezelése:
A játék során meg­adott ada­to­kat további har­ma­dik sze­mé­lyek­nek a Pik­nik maga­zin nem adja tovább. A Pik­nik maga­zin köte­le­zett­sé­get vál­lal arra, hogy a részt­vevők sze­mé­lyes ada­tait a hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek betar­tá­sá­val kezeli.
Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!