• Magazin

Agy­menők, a menő játék

Agymenők

Játék, izga­lom, kihí­vás és tanu­lás, ez az Agy­menők kár­tya­cso­mag, mely 5–11 éves gye­re­kek és az egész csa­lád szá­mára nyújt felhőt­len szórakozást.

Agy­menők, a játék

A kár­tyá­kon tizen­négy téma­kör­ben (helyes­írás, nyelv­tan, szám­tan, tör­té­ne­lem, ter­mé­szet­is­me­ret, művé­szet, sport, sza­bad­idő, szó­kincs, geo­met­ria, tech­nika, föld­rajz, nyelv, kul­túra) a gye­re­kek élet­ko­rá­nak meg­fe­lelő kér­dé­sekre kell vála­szolni. A kér­dé­se­ket hat kor­cso­port, az 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10, illetve a 10–11 éve­sek tudás­szint­jé­nek meg­fe­lelően állí­tot­ták össze. Van­nak könnyebb és van­nak a szülők szá­mára is kihí­vást jelentő, úgy­ne­ve­zett "tudós" fel­ada­tok, de pont ettől lesz olyan izgal­mas és élve­ze­tes a játék.

A kár­tyá­kat több­fé­le­kép­pen is hasz­nál­hat­juk: kivá­laszt­ha­tunk vélet­len­szerűen egy oldalt és meg­vá­la­szol­ha­tunk rajta min­den kér­dést, vagy tema­ti­ku­san, egy adott téma fel­ada­ta­ira adunk helyes választ. Minél több­fé­le­kép­pen hasz­nál­juk, annál izgal­ma­sabb a gye­re­kek szá­mára, a szülők pedig fel­fe­dez­he­tik, mennyi min­dent tud már gyer­me­kük. A kér­dé­se­ket bát­ran ala­kít­suk át, egé­szít­sük ki (ha az gyer­me­künk szá­mára nehe­zebb­nek bizo­nyul­nak), hogy meg­könnyít­sük a választ. Min­dig jó válasz legyen az utolsó, hogy gyer­me­künk siker­él­ménnyel fejezze be a játékot.

Agy­menők, az útitárs

Az Agy­menők kár­tya­cso­ma­got bár­hová magunk­kal vihet­jük, kis mére­té­nek köszön­hetően ugyanis, bár­me­lyik tás­kába bele­fér. Utaz­zunk autó­val, vona­ton, vagy repülőn, biz­to­san izgal­ma­san telik majd az a pár óra.

Agy­menők bár­hol, bármikor

A kár­tya­cso­mag remek szó­ra­ko­zási lehető­ség a nya­ra­lás alatt is, magunk­kal vihet­jük a strandra, a hegyekbe, vagy bár­hová ahol a csa­lád a szün­időt tölti. De akkor is jól jöhet, ha vára­koz­nunk kell, orvosi ren­delő­ben, autó­busz, vagy vas­út­ál­lo­má­son, eset­leg egy hivatalban.

https://www.hvgkonyvek.hu/search?filter_tag=k%C3%A1rtyacsomagok

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

3 hozzászólás

  1. Névtelen

    9 éves lányom­nak sze­ret­ném, mert imádja az ilyen típusú játékokat

  2. Névtelen

    A 8 éves kis­lá­nyom­nak szeretném,mert játé­ko­san tanul­hatna vele!Szerettem volna fel­irat­kozni a hírlevélre,de vala­mi­ért nem engedte!

    • Kér­jük, pró­bál­jon meg újra fel­irat­kozni itt, a Pik­nik maga­zi­non, vagy a Face­book olda­lun­kon. Köszön­jük! A Pik­nik maga­zin csapata

Mondd el a véleményed!