• Magazin

9+1 kará­cso­nyi mesekönyv

Decem­ber ele­jén a köny­ves­polc felső sorá­ból leke­rül­nek a kará­cso­nyi mese­köny­vek. Az ünnepre készülődve min­den évben egy-két darab­bal gaz­da­gít­juk a gyűj­te­ményt és mivel év köz­ben nem olvas­suk őket, ilyen­kor igazi izga­lom min­den este a meseolvasás. 

Nagyon sze­ret­jük ezt a mi kis csa­ládi hagyo­má­nyun­kat, így most meg­mu­tat­juk a tíz kedvencünket.

karácsonyi mesekönyvek

E.T.A. Hoff­mann klasszi­kus tör­tén­tete és  Csaj­kovsz­kij cso­dá­la­tos zenéje ele­ve­ne­dik meg ennek a könyv­nek a lap­jain. A gye­re­kek végig­kö­vet­he­tik Dió­törő és az Egér­ki­rály csa­tá­ro­zá­sát, miköz­ben meg­hall­gat­ják a balett leg­hí­re­sebb részltetit.

karácsonyi mesekönyvek

Bri­gitte Wenin­ger 24 kará­cso­nyi mese című könyve advent min­den nap­jára kínál 1–1 klasszi­kus kará­cso­nyi tör­té­ne­tet a cso­da­vá­rás­ról és a beteljesülérsől.

karácsonyi mesekönyvek

Marék Vero­nika Kip­kopp tör­té­ne­tei igazi ked­ven­cek a gye­re­kek köré­ben. Ebből a tör­té­netből meg­tud­hat­ják a gye­re­kek, hogyan töl­tötte Kip­kopp a kará­csonyt barát­já­val, a cinkével.

karácsonyi mesekönyvek

Tesz-Vesz Város­ban kará­csony­kor is sok izga­lomra szá­mít­hat az olvasó. Vajon hová igyek­szik Cicó és Hatal­mas Hilda?

karácsonyi mesekönyvek

Pett­son és Fin­dus kará­csony­kor is kalan­dokba keve­red­nek. De hát mire jók a szom­szé­dok? Végül min­denki a falu­ból Pett­son­ék­nál gyű­lik össze, hoz­nak enni, inni és marad­nak, amíg bír­nak, aztán Pett­son és Fin­dusz meg­üli ket­tes­ben egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb karácsonyát.

karácsonyi mesekönyv

Medve is nagyon várja a kará­csonyt. Annyira, hogy nem tud elaludni. A ver­ses mese tré­fá­san ábrá­zolja a kará­csonyt. Az illuszt­rá­ciók pedig önma­guk­ban meg­ér­nek egy nézegetést.

karácsonyi mesekönyvek

ará­csony táján min­den évben nagy ven­dég­sé­get ren­dez­nek a Macskaháj-tanyán. Ezút­tal a juhar­falvi tanító kis­asszonyt is meg­hív­ják, aki­nek külö­nös ötle­tei támad­nak. Elő­ször nagy hógo­lyó­csa­tát ren­dez az udva­ron, aztán csó­kos játékba kezd. Ast­rid Lind­gren klasszi­kus mesé­jét isko­lás gye­re­kek­nek ajánljuk.

karácsonyi mesekönyvek

Az angol iro­da­lom egyik klasszi­kus kará­cso­nyi verse, a Varázs­la­tos tör­té­net kará­csony este, a Miku­lás­ról szól, aki rén­szar­vas szá­non viszi az aján­dé­ko­kat a gyerekeknek.

karácsonyi mesekönyvek

Az angol klasszi­kus után egy magyar klasszi­kus sem marad­hat ki, József Attila Bet­le­hemi kirá­lyok című ver­sét kívülről fúj­ják a gye­re­kek, mire az angyalka meg­ér­ke­zik hoz­zá­juk decem­ber 24-én.

karácsonyi mesekönyvek

Ez a könyv az idei új darabja gyűj­te­mé­nyünk­nek, mely­ben három király ván­dor­lá­sai követ­jük nyo­mon egé­szen egy istál­lóig, ahol meg­lát­ták azt, amit ma az egész világ ünnepel.

Még több kará­cso­nyi cik­ket olvas­hatsz itt  >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!