• Magazin

9+1 Focis játék

Az egész ország foci­láz­ban ég, a hét­vé­gén meg­kezdő­dik a Lab­da­rúgó EB Fran­cia­or­szág­ban. Ebből az alka­lom­ból összegyűj­töt­tünk náhány nagy­szerű, témába vágó játé­kot és köny­vet, hogy a meccsek után se unat­koz­za­nak a gyerekek.

 Góól! kártyajáték

foci1

Ebben a kár­tya­cso­mag­ban három féle játé­kot talál­tok óvo­dás és kis­is­ko­lás korú gye­re­kek­nek. Az első játék­ban meg kell sza­ba­dulni az összes lapunk­tól, a máso­dik­ban az lesz a nyerő, aki faarc­cal tud blöf­fölni arról, hogy milyen játé­kost tett lefor­dítva a pak­lira, a har­ma­dik­ban pedig kipró­bál­hat­juk, mennyire gyors a kezünk és vág az eszünk.

Foci­fo­ga­dás társasjáték

foci2

A Foci­fo­ga­dás­ban a játé­ko­sok egye­dül­álló módon vezet­nek le egy egész foci meccset, azon­ban nem egyik vagy másik csa­pa­tot irá­nyít­ják, hanem akci­ókár­tyák segít­sé­gé­vel befo­lyá­sol­hat­ják a meccs alakulását.

 Rugós foci

foci3

Az apu­kák gye­rek­kori ked­vence újra kap­ható. apasz­tald ki, hogy milyen erő­vel kell a bábu­val meg­lök­nöd a lab­dát, hogy az egye­ne­sen az ellen­fél kapu­já­ban lan­dol­jon. A fut­ball egy igazi csa­pat­já­ték, cse­lezd ki az ellen­fe­le­ket és legyen a Te csa­pa­tod a győztes!

 Lázár Ervin: Foci

foci4

Apu, Isten szo­kott focizni? A gond­ter­helt felnőtt elő­ször nem veszi komo­lyan kis­fia kér­dé­sét, de ahogy las­san bele­megy a játékba, elját­szik a gon­do­lat­tal: mi lenne, ha Isten tény­leg fut­bal­lozna, és beállna a magyar válo­ga­tottba? A tör­té­net végén az író arra kéri, hogy ha már köz­tünk jár, ne csak a csetlő-botló csa­pa­ton segít­sen: állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vál­lunkra a kezed. A Móra Kiadó Lázár Ervin újra­il­luszt­rált, klasszi­kus mesegyűj­te­mé­nyei és mes­e­re­gé­nyei mel­lett egy képes­könyv­so­ro­za­tot is útjára indít, amely­nek a Foci az első darabja.

Pus­kás Öcsi — A kül­vá­rosi vagány hihe­tet­len kalandjai

foci5

Öcsi imád focizni. Ha tehetné, egész nap a rongy­lab­dát rúgná a grun­don. Csak­hogy a házuk­hoz közeli pályán álta­lá­ban nagyobb fiúk ját­sza­nak, ezért őt és leg­jobb barát­ját, a szom­széd­ban lakó Cucut szinte sosem veszik be a csa­patba. Foly­ton azon jár az eszük, hogy tud­ná­nak ők is beszállni, hogy hív­hat­nák fel magukra a nagyok figyel­mét?! Sze­rin­te­tek sike­rül nekik?

Bálint Ágnes: Frakk és a foci

foci6

Frakk, a macs­kák réme mind­annyi­unk jó ismerőse. Mitör­tént vele azóta, hogy móresre taní­totta Irma néni kövér ked­ven­ceit? Addig rágta Károly bácsi fülét, míg beíratta a kutya­is­ko­lába, és addig könyör­gött Irma néni­nek, míg kapott tőle egy labdát.

Foot­ball game-focis társasjáték

foci7

 

Ez a focis tár­sa­sá­ték hasonló a ked­velt, sze­ren­csén ala­puló "kígyók és lét­rák" játék­hoz. A játék célja: elő­ször a kapu elé érni és gólt lőni.

Gomb­foci EB szett

foci8

A gomb­foci sza­bá­lyai szinte ugyan­azok, mint a sima lab­da­rú­gásé. Ugyan­úgy van közép­kez­dés, kirú­gás, bedo­bás, sza­bad­rú­gás, szög­let, bün­tető. A játék folya­mán egy­szer az egyik játé­kos rúg, majd a másik, mind­ad­dig, amíg nem lesz gól, vagy pontrúgás.

Foci­labda alakú logi­kai játék

foci9

Keverd össze a szí­nes golyó­kat a göm­bön belül, majd jut­tasd őket vissza a saját helyükre. Egy üres hely van, egy­szerre csak egy golyót tudsz arréb nyomni (az üres helyre).

Kis Ottó: Focis­ták kézikönyve

foci1o

Min­den kis­fiú foci­zik. És mind izga­tot­tan várja a foci EB-t. De vajon tudják-e pon­to­san, hogy mi az a gól­vo­nal? Hogy mikor jár szög­let, és hogyan kell sza­bá­lyo­san bedobni a lab­dát? Kiss Ottó köny­vé­ben néhány isko­lás gye­rek tanul meg focizni, és velük együtt az olvasó is sok min­dent meg­tud a foci­ról. Ebben segí­tik Bara­nyai And­rás egész olda­las raj­zai, ame­lyek vizu­á­li­san is elma­gya­ráz­zák a foci összes fon­tos szabályát.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!