• Magazin

5+1 Mese­könyv az illemről

"Kérem! Köszö­nöm! Légy szí­ves! Bocsáss meg!" Varázs­sza­vak, ami­ket egé­szen kicsi koruk­tól táp­lá­lunk gye­re­ke­inkbe. Összegyűj­töt­tük néhány ked­venc mese­köny­vün­ket, ame­lyek sok-sok humor­ral és lebi­lin­cselő szö­veg­gel bírja rá a leg­ki­seb­be­ket az ille­del­mes viselkedésre.

 Moso­nyi Alíz: Illem­tan Gyerekeknek

illemtan1

Az illemről nem csak didak­ti­ku­san lehet beszélni. A cso­dá­la­tos raj­zok­kal illuszt­rált kötetből úgy tanul­nak meg kezet mosni és köszönni, hogy köz­ben puk­ka­doz­nak a neve­téstől. Az utolsó feje­ze­tet mi soha nem bír­juk komo­lyan végigolvasni :-).

Milos Macou­rek: Matyi és Sári Min­dent Megold

illemtan2

Matyi és Sári a két har­ma­di­kos jóba­rát ezút­tal is külö­nös kalan­dokba keve­red­nek, de köz­ben meg­ta­nít­ják barát­ju­kat, Jona­tánt, hogy a lányo­kat illik előre engedni és hogy min­dig zseb­kendőbe kell tüsszenteni.

Csu­kás Ist­ván: Ugri­fü­les az Illemtanár

illemtan3

Ugri­fü­les elma­gya­rázza barát­já­nak, Tüs­ke­há­tú­nak az illem­sza­bá­lyo­kat a köszö­nésről, a játék­ról, vagy a tapin­tat­ról. Ez a mese­könyv nem csak a gye­re­kek­nek hasz­nos és nagyon szó­ra­koz­tató olvas­mány, de mi, felnőt­tek is sokat tanul­ha­tunk belőle.

Richard Scarry: Ahogy illik Tesz-Vesz város illemkönyve

illemtan4

Tesz-Vesz város lakói tud­ják az ille­met. Meg­kö­szö­nik az ebé­det, segí­te­nek egy­más­nak, ven­dég­ség­ben sem törnek-zúznak, nem hin­táz­nak a szé­ken… vagyis csak néha. Min­dig ész­ben tar­ta­nak két varázs­igét: kérem és köszönöm!

Jani­kovszky Éva: Felej szé­pen, ha kérdeznek!

illemtan5

Gye­rek­nek lenni nem könnyű dolog, hát még jól is visel­kedni és meg­fe­lelni a felnőt­tek elvá­rá­sa­i­nak. Jani­kovszky Éva zse­ni­á­lis könyve ráéb­reszt min­ket, hogy a kicsik sok­kal böl­cseb­bek, mint azt gondolnánk.

Kérem szé­pen! Mesés illem­tan kishercegnőknek

illemtan6

Ki ismerné job­ban a kifi­no­mult visel­ke­dés sza­bá­lyait, mint Hófe­hérke, Hamu­pipőke, vagy Csip­ke­ró­zsika? Bájos tör­té­ne­te­ik­ben útmu­ta­tá­sok, jó taná­csok rej­le­nek, melyek­kel a kis her­cegnők játszva sajá­tít­ják el a helyes viselkedést.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!