• Magazin

4+1 Angol nyelvű mesekönyv

Ami­kor a gye­re­ke­ink meg­szü­let­tek, úgy dön­töt­tünk, a fér­jem csak ango­lul beszél majd velük. És nem csak beszél, de mesél is. Ehhez pedig folya­ma­to­san kutat­juk a leg­jobb angol nyelvű mese­köny­ve­ket, amiből öt ked­ven­cet most megmutatok.

Ez a cikk nem azért szü­le­tett, hogy a korai nyelv­ta­nu­lás elő­nyeit, vagy hát­rá­nyait tag­lal­jam benne (záró­jel­ben jegy­zem meg, mi nyolc év után sem­mi­lyen hát­rá­nyát nem tapasz­tal­tuk sem az anya­nyelv elsa­já­tí­tá­sá­val, sem pedig a beszéd­fejlő­dés­sel kap­cso­lat­ban), hanem, hogy segít­sek azok­nak a szülők­nek, akik szí­ve­sen mesél­né­nek ango­lul a gye­re­ke­ik­nek, vagy elkez­de­nék ott­hon is meg­is­mer­tetni őket egy másik kul­tú­rá­val, nyelv­vel, de nincs ötle­tük, hon­nan kezdjék.

A korai nyelv­ta­nu­lás­ról itt olvas­hatsz bőveb­ben >>>

Britta Tec­ken­trup: Where's the Pair?

211e1251-eb54-4dab-8186-5c496c3d240e

Ezt a köny­vet már önma­gá­ban kézbe venni is nagy öröm. A cso­dá­la­to­san kivi­te­le­zett illuszt­rá­ci­ók­kal teli képe­könyv­ben egy-egy vers meséli el, mi a fel­adat: vagyis mit kell meg­ke­resni, kiszúrni a képen. Vajon mejik két zeb­rá­nak azo­nos a csí­ko­zása és melyik halacska úszik rossz irányba?

Steve Jen­kins: Actual Size

0b332171-a5ec-4941-b006-caaa9af61e64

 

Seve Jen­kins vizu­á­li­san is gyö­nyörű köny­vé­ben a "hiszem, ha látom" elv való­sul meg. Bár a gye­re­kek fan­tá­zi­ája és kép­zelőe­reje határ­ta­lan, néha könnyebb mesélni egy ele­fánt­ról úgy, hogy meg­mu­tat­hat­juk, való­jáb­ban mek­kora is a talpa. A leporelló-szerű album­ban nem csak az álla­tok való­sághű, méret­ará­nyos képeit néze­get­het­jük, de érde­kes infor­má­ci­ó­kat is meg­tu­dunk róluk.

 The Story Tree

ff8f06a4-d95f-4a95-8275-0810dc555df9

Ez egy mesegyűj­te­mény, mely­ben a világ min­den tájá­ról érkez­nek tör­té­ne­tek. Az öt év alatti gye­re­kek szá­mára készült köny­ben a gye­re­kek bejár­hat­ják Indiát, vagy Német­or­szá­got, de meg­is­mer­ked­het­nek a Brit, vagy a Zsidó kul­tú­rá­val is. A könyv­höz CD is tar­to­zik, ami remek utazáshoz.

All Abo­ard Rea­ding sorozat

9b47b59f-178b-4295-a2f7-cffa84d6044c

Ez a könyv­so­ro­zat nagy ked­vence a gye­re­ke­im­nek, nem csak azért, mert sze­re­tik eze­ket a tör­té­ne­te­ket (melyek álta­lá­ban vala­mi­lyen prob­lé­mát dol­goz­nak fel, amit a mese végére fel­ol­da­nak, vagy a tör­té­net főhő­sei meg­ol­da­nak) hanem, mert a mesék végén játé­kos szö­veg­ér­tési fel­ada­tok is van­nak, ami­ket imád­nak meg­csi­nálni. A kezdő olva­sók­nak is nagyon jó, hiszen a nagy betű­mé­ret és a kevés szö­veg remek gya­kor­lás és egy­ben siker­él­ményt is okoz. Ked­ven­cein Picky Nicky, a válo­ga­tós kis­lány, Silly Willy, aki nem tud egye­dül fel­öl­tözni és a cica, akit meg­ment a bátor tűzoltó.

Richard Scarry: Tesz-Vesz Szótár

e8d28909-e23b-41a6-b39f-5190f6a72cb0

Biz­tos vagyok benne, hogy majd­nem min­den­ki­nek volt gye­rek­ko­rá­ban egy Tesz-Vesz Város könyve. Richard Scarry klasszi­kusa mese­könyv és szó­tár egy­ben. A város­la­kók élete nagyon izgal­mas, min­dig tör­té­nik velük valami, köz­ben pedig ango­lul is meg­ta­nul­juk az ábé­cét és hogy mit vegyünk a piacon.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!