• Magazin

  • CSA­LÁDI MESÉK


    Apa, anya, gye­re­kek. Egy­kék, tesók, bará­tok. Kap­cso­la­tok, fel­ada­tok, prob­lé­mák, de főleg meg­ol­dá­sok.
    'Csa­ládi mesék' rova­tunk cik­kei azt bon­col­gat­ják, hogy hogyan működ­het mindez jól, illetve még jobban.

4 mód, hogy a gyer­me­ked sike­res­nek érezze magát

A lányom most kapja meg élete első fél­évi bizo­nyít­vá­nyát. Izgul, hogy ő lesz-e a leg­jobb, én pedig azon feszen­gek, ha még­sem, ne legyen csa­ló­dott. És amíg a szö­ve­ges érté­ke­lésre várunk, elme­reng­tem, vajon mi kell ahhoz, hogy egy gye­rek sike­res­nek érezze magát.

Min­den szülő azt sze­retné, ha a gyer­me­kéből sike­res, elis­mert, tisz­tes­sé­ges felnőtt válna, aki majd hasz­nos tagja lesz a tár­sa­da­lom­nak. A mai gye­re­ke­ket folya­ma­tos nyo­más alatt tart­juk, hiszen az a jó, ha a dol­go­zat maxi­mum pon­tos, ha a szor­galmi fel­adat kész, mert "akkor fog­nak fiam fel­venni az egye­temre és akkor lesz belő­led valami".  Ám a siker­nek nem csak az ötö­sök száma és a kitűnő bizo­nyít­vány a fok­mérője. De hogyan tudunk mi, szülők segí­teni abban, hogy ne csak a kéz­zel fog­ható, jegye­sí­tett sike­re­ket érté­kelje magá­ban és más­ban is a gyerek?

Érté­keld az erőfeszítését

Sok szak­em­ber sze­rint egy gyer­mek­nek nem a jegyeit, hanem a cél érde­ké­ben tett erő­fe­szí­té­seit kell érté­kelni. Ha nem úgy sike­rült valami, ahogy azt a kül­vi­lág várná, de ő úgy érzi, min­dent meg­tett, dicsérd meg, hiszen küz­dött, és báto­rítsd, hogy leg­kö­ze­lebb még jobb lehessen.

sikeres gyerek

Ne vond meg a szereteted

A felnőt­tek egy-egy isko­lai kudarc után haj­la­mo­sak azzal "bün­tetni" gyer­me­kü­ket, hogy érzel­mi­leg eltá­vo­lít­ják magu­kat tőlük, ám ezzel csak még inkább meg­nyír­bál­ják az önbi­zal­mu­kat és további kudar­cél­mé­nyekre pre­desz­ti­nál­ják őket. Bár­mi­lyen rosszul is sike­rült egy dol­go­zat, mondd el neki, hogy te min­den­nek elle­nére nagyon sze­re­ted őt.

Legyél elnézőbb önmagaddal

Attól még, hogy nem a te gye­re­ked lett ország­első a mate­ma­tika ver­se­nyen, még nem vagy rossz szülő. Bizo­nyos tanul­má­nyok kimu­tat­ták, hogy a szé­gyen­ér­zet és az immun­rend­szer gyen­ge­sége között szo­ros össze­füg­gés van. Ne bete­gítsd meg tehát magad fölös­le­ge­sen azért, mert a gyer­me­ked ered­mé­nyei nem felel­nek meg a tár­sa­dalmi elvá­rá­sok­nak, inkább pró­bál­já­tok meg közö­sen kide­rí­teni az okokat.

Pozi­tív hozzáállás

Köz­hely, de min­den attól függ, hon­nan néz­zük. Ahe­lyett, hogy azon gör­csöl­tök, miben gyen­gébb a gye­rek, fóku­szál­ja­tok az erős­sé­ge­ire. Nem megy a rajz? Nem baj, viszont ango­lul szu­pe­rül beszél! Erő­sítsd benne, hogy ne a jegyei, hanem az álmai és vágyai vezé­rel­jék a további tel­je­sít­mé­nyét és irá­nyít­sák a cél­jai felé.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!